Natječaj za izbor zaposlenika: redoviti profesor (1 izvršitelj), docent (1 izvršitelj), asistent ( 1 izvršitelj) i prijam na radno mjesto: položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/280, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine)

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/280, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine)

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/280, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a pristupnici za točku 1.i 2. moraju ispunjavati uvjete iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ( Nar. nov. br. 28/2017) i uvjete  rektorskog zbora ( Nar. nov. br. 122/2017)

Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 3.:

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije
 • uspjeh na preddiplomskom sveučilišnom i/ili diplomskom sveučilišnom studiju logopedije u 10% najboljih studenata generacije.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis,
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta,
 • bibliografija te podaci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj  I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi,  interni naziv: Tajnik/ica, na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur)
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci (poželjno u visokoškolskom obrazovanju)

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta,
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točke 1., 2. i 3. ovog natječaja je 30 dana od posljednje objave natječaja, a na 4. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.