Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos zaposlenika na radno mjesto IV. vrste - namještenik - spremačica (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/280, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. i ispravak Suglasnosti Kl: 100-01/19-03/280, Ur.broj: 380-012/246-19-3 od 18. rujna 2019.)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Nakon proteka roka za podnošenje prijava provest će se razgovor ili testiranje s pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a kojim će se utvrditi poznavanje engleskog jezika.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik - spremačica, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najduže do 11 mjeseci), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje / SSS
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.)
 • radno iskustvo: nije važno

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju, jer u suprotnom molbe neće biti uzete u razmatranje.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 30 dana, a na točku 2. 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.