Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj) i radno mjesto stručni suradnik ili viši stručni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, interni naziv: Tajnik/ica, na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur)
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci

2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove ) ili radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Tajništvo Fakulteta- Studentska referada za poslijediplomske studije), na određeno vrijeme (do godine dana), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja
  ili
 • završen preddiplomski stručni studij ili završen preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja
 • poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 razina)

Prednosti:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Nakon proteka roka za podnošenje prijava provest će se razgovor ili testiranje s pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a kojim će se utvrditi poznavanje engleskog jezika.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju, jer u suprotnom molbe neće biti uzete u razmatranje.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma,
 4. dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 8 dana od dana posljednje objave, a na točku 2. do (zaključno s) 18. listopada 2019. godine.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.