Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik za studentska pitanja (1 izvršitelj), računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj) i spremačica (2 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za studentska pitanja u Tajništvu Fakulteta, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni (dodiplomski) studij prava
 • znanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u struci

Prednost:

 • radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi
 • poznavanje rada na računalnoj aplikaciji ISVU

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

2. na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa, na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova), u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 • najmanje godinu dana radnog iskustva

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

3. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

4. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. elektronički zapis o radnopravnom statusu
 4. preslika odgovarajuće svjedodžbe/diplome,
 5. dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na navedene točke ovog natječaja je do (zaključno s) 9. rujna 2019. godine

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.