Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto informatičar (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. na radno mjesto informatičar – na određeno vrijeme (do jedne godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij, smjer informatičkog usmjerenja
  • poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • najmanje 2 godine radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

  • iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  • preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma,
  • dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.