Natječaj za izbor u suradničko zvanje – asistent ili poslijedoktorand ili na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju–docent (1 izvršitelj) i izbor u suradničko zvanje - asistent ili poslijedoktorand (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand ili na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za kriminologiju, na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu djelatnicu), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/224; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. svibnja 2018.)
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu djelatnicu), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/225; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. svibnja 2018.).

Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, kao i zvanje, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Pristupnici na natječaj - točka 1.

Pristupnici na natječaj - točka 1. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Psihologije,
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju od najmanje 4.50,
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Prednost na natječaj - točka 1. imaju pristupnici koji:

 • u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području socijalne i penološke psihologije, te metodologije znanstvenih istraživanja,
 • imaju iskustva rada na visokoškolskim ustanovama u području socijalne i penološke psihologije, i/ili metodologije znanstvenih istraživanja, što je vidljivo kroz nastavni i znanstveno-istraživački rad.

Pristupnici na natječaj - točka 2.

Pristupnici na natječaj - točka 2. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije,
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4.50,
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Prednost na natječaj - točka 2. imaju pristupnici koji:

 • u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području prevencijske znanosti,
 • imaju iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama i temama vezanim uz područje prevencijske znanosti,
 • imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima u području prevencijske znanosti,
 • radovima i projektima mogu dokazati znanstveni i stručni interes u području prevencijske znanosti.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 • dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova,
 • motivacijsko pismo, te
 • dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis, motivacijsko pismo, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb
s naznakom "Prijava na natječaj – Socijalna pedagogija"

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.