Natječaj za izbor asistenta (1 izvršitelj) i izbor u naslovno nastavno zvanje predavač (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, znanstvenoj grani: komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja, na određeno vrijeme (4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2017-05-6603)
 2. jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, za predmet Informatika

Pristupnici na natječaj točka 1.:

 • uz opće uvjete moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te sljedeće obavezne uvjete:
 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij logopedije, psihologije, lingvistike, kroatistike ili anglistike ili već upisan doktorski studij u znanstvenom polju logopedije, filologije ili psihologije (uz pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine),
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00,
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Dodatni uvjeti:

 • završni diplomski ili magistarski rad u području komunikacijskih i jezičnih poremećaja i specifičnih teškoća učenja, primijenjene lingvistike ili psihologije,
 • poznavanje metoda korpusne lingvistike,
 • poznavanje metoda statističke obrade,
 • poznavanje postupaka procjene jezičnog znanja,
 • poznavanje hrvatske sintakse,
 • poznavanje analize teksta/diskursa,
 • iskustvo u radu s djecom urednog i narušenog jezičnog razvoja,
 • temeljna vještina programiranja,
 • razvijene komunikacijske vještine, prvenstveno akademsko pisanje,
 • iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima,
 • održana izlaganja na znanstvenim skupovima,
 • objavljeni radovi u znanstvenim časopisima,
 • nagrade i priznanja.

Dokumenti uz prijavu:

 • životopis (Europass, sukladno uputama za izradu, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava obavezne i poželjne uvjete),
 • motivacijsko pismo u kojem je opisan moguć prijedlog teme doktorskog rada kandidata, usklađene s njegovim kompetencijama i iskustvom (prijedlog i opis teme: najviše jedna kartica teksta) te sa sadržajem projekta Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (opis dostupan na poveznici http://www.erf.unizg.hr/hr/znanost/znanstveni-projekti),
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • kratak sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti uz popis radova (ako je primjenjivo),
 • potvrda o upisanom doktorskom studiju (ako je primjenjivo).

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (najmanje C1).

Pristupnici na natječaj pod točkom 2.:

 • uz opće uvjete moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. preslika odgovarajućih diploma,
 4. podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 5. dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te
 6. dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Pravo prijave na natječaj za obadva radna mjesta imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Svi pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb