Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

  • jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za kriminologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/16-03/117; Urbroj: 380-012/246-16-6 od 29. srpnja 2016. godine)

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prednost na natječaj imaju pristupnici s ekspertizom u području penološke psihologije.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  • preslika odgovarajućih diploma,
  • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
  • dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te
  • dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.