Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje (5 izvršitelja) i suradničko zvanje (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/17-03/107, Urbroj: 380-012/246-17-4 od 8. ožujka 2017.)
 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/17-03/257, Urbroj: 380-012/246-17-2 od 12. lipnja 2017.)
 3. dva izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvenoj grani: poremećaji u ponašanju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/17-02/22; Urbroj: 380-012/246-17-2 od 30. lipnja 2017.)
 4. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvenoj grani: poremećaji u ponašanju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju
 5. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, u zamjenu za djelatnicu koja koristi rodiljni dopust (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/17-03/293; Urbroj: 380-012/246-17-2 od 19. lipnja 2017.)

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku koja se odnosi na zvanje i radno mjesto za koje se prijavljuju.

Prednost na natječaj imaju pristupnici s:

 • točka 3. – ekspertizom u području grupnog rada i savjetovanja s osobama u riziku te interpersonalne komunikacije (jedan izvršitelj) te modelima socijalnopedagoških intervencija, osobito u radu s obiteljima i izvanobiteljskim sustavima te nasilja u mladenačkim vezama (drugi izvršitelj),
 • točka 4. – ekspertizom u području procjene poremećaja u ponašanju djece i adolescenata, posttretmanske zaštite te restorativne pravde.

Pristupnici na natječaj – točka 5. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije (modul Djeca i mladi)
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00
 • izvrsno služenje engleskim jezikom
 • poželjni uvjeti: iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave (primjerice kroz demonstraturu) i znanstveno-istraživačkim projektima; znanstveni i stručni interes u području procjene i tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju vidljiv kroz radove i projekte

Uz pisanu prijavu na natječaj, za sva radna mjesta, prilaže se:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 • dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.