Natječaj za izbor zaposlenika u radni odnos na radna mjesta I. vrste u Centru za rehabilitaciju: stručni suradnik – psiholog (1 izvršitelj), stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj) i stručni suradnik – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju - psiholog, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme (do godinu dana), 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju - logoped, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme (do godinu dana), s punim radnim vremenom

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje 2 godine iskustva u pružanju logopedske podrške za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjima i/ili teškoćama u razvoju

3. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju – edukacijski rehabilitator, na određeno vrijeme (do godinu dana), uz probni rad od mjesec dana, 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije

Prednost na natječaju imaju kandidati koji su položili ispit iz kolegija:

 • Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I
 • Edukacijsko rehabilitacijska procjena 2
 • Razvoj djece s teškoćama učenja
 • Kognitivne strategije učenja
 • Osobno usmjereno planiranje podrške 1
 • Individualizirani edukacijski programi

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje – izvanredni profesor (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Odsjeku za logopediju, (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/19-03/280; Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent (interni naziv: referent u studentskoj referadi), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/20-03/318; Urbroj: 380-012/246-20-2 od 8. rujna 2020. godine)

Uvjeti:

 • SSS, opća gimnazija
 • znanje rada na računalu (MS Office)
 • znanje administriranja sustava ISVU
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor i pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand (1 izvršitelj), izbor u naslovno suradničko zvanje – asistent (dva izvršitelja) te prijam na radno mjesto IV. vrste – spremačica (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Društvene znanosti ili u znanstvenom području: Interdisciplinarne znanosti, znanstveno polje: Kognitivna znanost, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 8. lipnja 2020. godine, te Izmjena Suglasnosti Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-4 od 24. kolovoza 2020. godine)

2. dva izvršitelja (m/ž) u naslovno suradničko zvanje – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na predmetu Fonijatrija

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.:

 • završen doktorski studij u području društvenih ili interdisciplinarnih znanosti (kognitivna znanost)

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 2.:

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

3. na radno mjesto IV. vrste - spremačica, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje ili SSS
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. i 2. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 3. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.

Natječaj za izbor zaposlenika na radna mjesta I. vrste: viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - logoped (1 izvršitelj) i stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - logoped, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/104, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 10. ožujka 2020. godine)
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - psiholog, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Psihologija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/323, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 4. rujna 2020. godine)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
 • iskustvo u sudjelovanju u izvođenju kliničkih vježbi za studente ili u pripremi prakse u minimalnoj satnici od 15 sati po semestru
 • objavljena 2 znanstvena rada ili najmanje 5 stručnih radova
 • upisan doktorski studij

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 2.:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • radno iskustvo na poslovima psihološke procjene za djecu predškolske i školske dobi
 • završena edukacija za primjenu WISC IV ljestvice
 • dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 30 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) i prijam na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/239, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 1. srpnja 2020. godine)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.:

 • završen diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te
 4. dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

2. na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje
 • znanje proračunskog računovodstva
 • poznavanje engleskog jezika
 • iskustvo u MS Office
 • radno iskustvo: minimalno 2 godine na istim ili sličnim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.