Erasmus+ studijski boravak

Upute za odabrane studente 2021/22

Sveučilište u Zagrebu je u petak, 1. listopada 2021. godine objavilo rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za studente - studijski boravak - za ak. godinu 2021./22 – ljetni semestar

Sljedeće upute odnose se na studente ERF-a na razmjeni u ak. god. 2021./2022.

Obavezno pratiti Upute za odabrane studente na stranicama Sveučilišta. Upute se redovno ažuriraju.


Sveučilište u Zagrebu je u četvrtak, 7. svibnja 2021. godine objavilo rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za studente - studijski boravak - za ak. godinu 2021./22 – zimski semestar

Sljedeće upute odnose se na studente ERF-a na razmjeni u ak. god. 2021./2022.

Obavezno pratiti Upute za odabrane studente na stranicama Sveučilišta. Upute se redovno ažuriraju.

Student može biti u statusu:

A) odabran, uz financijsku potporu

 • Nakon objavljenih rezultata, ERF i službeno nominira studenta izabranom stranom sveučilištu putem e-maila. Student će dobiti kopiju e-maila te na taj način biti obaviješten o nominaciji.
 • Nakon što je nominiran, student je dužan sam prikupiti potrebnu dokumentaciju koju traži strano sveučilište (provjeriti na njihovoj web stranici što se točno traži).
 • Student ispunjava online prijavu na stranom sveučilištu i dostavlja im traženu dokumentaciju na način koji strano sveučilište traži (samo e-mailom ili i poštom i e-mailom).
 • Potrebno je prikupiti sve tražene dokumente prije ispunjavanja online prijave jer će se neki dokumenti možda morati uploadati u online prijavu.
 • Jedan od potrebnih dokumenata je i Learning agreement (LA). U LA student upisuje predmete koje sluša u inozemstvu kao i predmete na ERF-u koji će mu biti priznati nakon povratka. Kako bi ECTS koordinator uskladio predmete na matičnom i stranom fakultetu te dogovorio priznavanje predmeta s profesorima, student ispunjava Zahtjev za usklađivanjem predmeta i šalje ga ECTS koordinatoru. Taj obrazac student će dobiti na e-mail od koordinatora za međunarodnu suradnju.
 • Tek nakon što mu ECTS koordinator vrati ispunjeni zahtjev s dogovorenim obvezama, student priznate predmete upisuje u Learning agreement i daje na potpis koordinatoru.
 • Potrebno je ispuniti A i B tablicu u Learning agreementu.
 • Na web stranici stranog sveučilišta nalaze se popisi predmeta na engleskom jeziku za strane studente s kojeg studenti biraju predmeta. Za sve dodatne informacije o izboru predmeta na stranom sveučilištu, student je dužan sam kontaktirati nadležnog koordinatora na stranom sveučilištu.
 • Svako strano sveučilište određuje rok do kojeg se student mora prijaviti za zimski odnosno ljetni semestar. Do navedenog roka student je dužan poslati online prijavu i ostale tražene dokumente.
  Rokovi za prijavu na strana sveučilišta.
 • Koordinator za međunarodnu suradnju održat će sastanak s odabranim studentima za zimski semestar čim rezultati budu objavljeni, odnosno sa studentima odabranima za ljetni semestar u rujnu o čemu će studenti biti na vrijeme obaviješteni e-mailom.
 • Student potpisuje Ugovor o financiranju sa Sveučilištem o čemu će ga Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme obavijestiti.
 • Student koji je odabran uz financiranje ali želi odustati od razmjene, dužan je u roku ispuniti i dostaviti obrazac o odustanku od mobilnosti, detalji u Uputama.

Student može odustati od mobilnosti za koju je odabran ali samo u određenom roku:

Rok za odustanak od odlaska u ljetnom semestru je 12. listopada 2021.

Izjava o odustanku - pod Dokumenti i obrasci 2021/2022.

Za studente koji odustanu od mobilnosti izvan navedenih rokova, i/ili bez u zadanom roku dostavljenog službenog i potpisanog obrasca u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta, smatrat će se da su odustali izvan roka, te se neće moći prijaviti za ERASMUS+ mobilnost studijski boravak ni stručnu praksu sljedeće dvije akademske godine.

UPUTA O ŽALBI
(sukladno čl. 30. Pravilnika o međunarodnoj mobilnost)

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.  U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Žalbe koje student podnosi Fakultetu:

 • Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak
 • Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta u nepovoljnom položaju

podnose se direktno Fakultetu, preporučenom poštom ili osobno u: Ured za međunarodnu suradnju, Borongajska cesta 83F, 10000 Zagreb s naznakom „Žalba Erasmus+ 2021/22". Prijedlog odluke o žalbi daje Fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalbe koje student podnosi Sveučilištu:

 • Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Središnji ured za međunarodnu suradnju, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio-status 2021/22, Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti”.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja (npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl.) prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

B) odabran, bez financijske potpore

Student koji je u statusu odabran/bez financijske potpore, može pričekati eventualno pomicanje crte ili ići kao zero-grant student, što znači da sam snosi troškove boravka.

U tom slučaju dužan je u roku ispuniti i dostaviti obrazac o prihvaćanju zero grant statusa. Taj obrazac ispunjava student, dostavlja ga ECTS koordinatoru na potpis i šalje ga Sveučilištu prema Uputama.

Rok za dostavu obrasca je 12. listopada 2021.

Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa - pod Dokumenti i obrasci 2021/2022.

Upute za prijavu 2021/22

Ljetni semestar 2020/21

Objava rezultata Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ljetni semestar ak. god. 2021./2022. odgođena je za rujan.


Informacije za studente koji se prijavljuju na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata - studijski boravak za ljetni semestar ak. god. 2021./2022.

OBJAVLJENO: 20. SVIBANJ 2021.

Na ovaj natječaj se prijavljuju samo studenti koji žele ići na mobilnost u LJETNOM semestru 2021/2022. Uskoro će se održati Info dan za zainteresirane studente.

 1. Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata - studijski boravak za 2021./2022. - ljetni semestar
 2. U sklopu ovoga natječaja može se prijaviti samo za mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2021./22.
 3. Popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore.
  Razmjena studenta u okviru Erasmus programa moguća je isključivo s tim fakultetima. U tablici su navedene upute i ograničenja kojih su se studenti dužni pridržavati (student diplomskog studija neće birati strani fakultet s kojim je moguća razmjena samo na preddiplomskoj razini, neće birati zimski semestar za razmjenu ako je razmjena moguća samo u ljetnom, itd.).
  - Instituto Politecnico Setubal, Portugal - prima studente isključivo u ljetnom semestru
  - University College Leuven-Limburg, Belgija - prima studente isključivo u zimskom semestru
  - University of Groningen, Nizozemska - prima studente preddiplomskog studija, isključivo u zimskom semestru
  VAŽNA NAPOMENA: u Erasmus natječaju za zimski semestar 2021/2021, iskorišteno je 1 mjesto za Finsku i 1 mjesto za Krakow, Pedagoško sveučilište.
 4. Student je dužan proučiti stranice inozemnih fakulteta, njihove programe i predmete koje nude na engleskom jeziku. Po potrebi kontaktirati koordinatora na stranom fakultetu za dodatna pojašnjenja. Student je dužan tijekom studijskog boravka u inozemstvu ostvariti najmanje25ECTS.
 5. Pažljivo pročitati dokument Upute za online prijavu objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (uz Natječaj), u kojem je detaljno opisana procedura prijave. Studenti su dužni ispuniti i poslati online prijavu do ponedjeljka 7. lipnja 2021. u 12.00 sati (podne). Preporučujemo da ovu prijavu ne šaljete zadnji dan.
 6. Online prijavi se može pristupiti na mrežnoj stranici zagreb.moveon4.com
 7. ISCED kod, field of study ili Subject area code - obratite pažnju na ovu rubriku u online prijavi i nemojte sami određivati kod ili upisivati neodgovarajući kod. ISCED code za svaki pojedini sporazum nalazi se u tablici s potpisanim Erasmus+ sporazumima na stranici ERF-a i Sveučilišta.
 8. Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora stranih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet će studenta rangirati samo na jedan od odabranih fakulteta. U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima. Preporučujemo da ne prijavljujete samo jedan izbor nego bar dva (najbolje tri), jer je moguće da ne budete odabrani za svoj prvi izbor nego drugi ili treći pa je bolje imati više opcija. U tom slučaju, birajte samo one fakultete na koje ste zaista spremni otići.
  VAŽNO: Fakultet ima Erasmus+ sporazume s dva sveučilišta u Gentu: University College Ghent (Hogeschool Gent) i Ghent University. To su različite institucije pa obratite pažnju na različite Erasmus kodove.
 9. U online aplikaciji, pod datumima boravka upisujete sljedeće:
  ako se prijavljujete za zimski semestar - 1.10.2021. – 28.2.2022.
  ako se prijavljujete za ljetni semestar - 1.2.- 1.7.2022.

  IZNIMKE su sveučilišta na kojima semestri počinju i završavaju ranije, npr:

  Sveučilište Jyvaskyla
  - 1. 9. do 31.12.2021. za zimski semestar
  - 1.1. do 31.5.2022.. za ljetni semestar

  Sveučilište Radboud, Nijmegen
  – 1.9.2021. do 28.2.2022. za zimski semestar
  – 15.1. do 15.7.2022. za ljetni semestar.
 10. Mobilnost se NE može ostvariti:
  – na 1. godini preddiplomskog studija (studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani najmanje u drugu godinu preddiplomskoga studija);
  – u zimskom semestru 1. godine diplomskog studija
 11. Potrebna dokumentacija koju predajete koordinatoru za međunarodnu suradnju na Fakultetu:
  - Ispunjena online prijava (isprintana, vlastoručno potpisana)
  - životopis (na Europass CV obrascu na hrvatskom jeziku)
  - motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi)
  - prijepis dosad položenih ispita i ocjena za sve razine studija (i preddiplomski i diplomski) te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru.
  - za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
  - za studente slabijeg socioekonomskog statusa – dodatne potvrde (vidi u Natječaju)
  - za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada – pismo odobrenja (Approval form for final thesis)
  - za studente azilante i strance pod supsdijarnom zaštitom - dodatne potvrde (vidi u Natječaju)
  - dokaz o znanju jezika zemlje u koju student ide ili jezika na kojem se izvodi nastava. Uvjet je minimalno B2 stupanj poznavanja jezika. Molimo pročitajte Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika.


  ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.

  Za testiranje i određivanje stupnja znanja jezika obratite se Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 01/6120-214) ili bilo kojoj školi stranih jezika. Prilažete kopiju potvrde, ne original.

 12. Prijepis ocjena - potvrdu s prijepisom ocjena za trenutnu razinu studija na hrvatskom jeziku možete ispisati na Studomatu, s naznakom svrhe – Sudjelovanje u programu Erasmus.
  Studenti diplomskog studija ne mogu ispisati potvrdu s ocjenama s preddiplomskog studija na Studomatu nego taj prijepis moraju podići u Studentskoj referadi.
 13. Sva potrebna dokumentacija (prijepisi ocjena, motivacijsko pismo, itd.) treba biti na hrvatskom jeziku.
 14. Student prikuplja svu potrebnu dokumentaciju i predaje ju Uredu za projekte i međunarodnu suradnju do ponedjeljka 7. lipnja 2021. u 12.00 sati. / 1.kat, soba T2.
 15. Odabir i rangiranje kandidata izvršit će Povjerenstvo za odabir studenata za razmjenu.
  Kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, ocjene, razina znanja jezika. Molimo obratite pažnju na kvalitetu motivacijskog pisma. Provjerite mrežne stranice stranih fakulteta, njihove programe i opišite zašto želite ići baš na to strano sveučilište.
  Kriteriji ERF-a za odabir studenata 2021./2022.
 16. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta i Fakulteta te na oglasnoj ploči za međunarodnu suradnju.
  Rezultati natječaji bit će objavljeni početkom srpnja.
  Rokovi za prijavu na strana sveučilišta

Za dodatna pitanja možete se obratiti:

 • ECTS koordinatorici (doc. dr. sc.Marina Milković), soba 28, 1.kat - u terminima konzultacija ili prema dogovoru Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Uredu za međunarodnu suradnju i projekte (Vesna Čavić, prof.), soba T2, 1.kat/ ponedjeljak - petak od 10-12 sati. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Bit će organiziran Info dan za zainteresirane studente – više informacija naknadno.

Zimski semestar 2020/21

Informacije za studente koji se prijavljuju na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata - studijski boravak za zimski semestar ak. god. 2021./2022.

OBJAVLJENO: 26. OŽUJAK 2021.
Iznimno produžen rok za prijavu: 26. ožujka 2021. (14:00 sati, online i papirnato).


OBJAVLJENO: 10. OŽUJAK 2021.

VAŽNO:
Na ovaj natječaj se prijavljuju samo studenti koji žele ići na mobilnost u zimskom semestru 2021/2022. Uskoro će se održati Info dan za zainteresirane studente.
Za studente koji žele ići na mobilnost u ljetnom semestaru 2021/2022 bit će raspisan drugi natječaj, kroz nekoliko mjeseci. Tada će biti održan i drugi Info dan.

 1. Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata - studijski boravak za 2021./2022. - zimski semestar
 2. U sklopu ovoga natječaja može se prijaviti samo za mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2021./22. Prijave za mobilnosti za ljetni semestar nisu moguće na ovome natječaju.
 3. Popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore.
  Razmjena studenta u okviru Erasmus programa moguća je isključivo s tim fakultetima. U tablici su navedene upute i ograničenja kojih su se studenti dužni pridržavati (student diplomskog studija neće birati strani fakultet s kojim je moguća razmjena samo na preddiplomskoj razini, neće birati zimski semestar za razmjenu ako je razmjena moguća samo u ljetnom, itd.).
  - Instituto Politecnico Setubal, Portugal - prima studente isključivo u ljetnom semestru
  - University College Leuven-Limburg , Belgija - prima studente isključivo u zimskom semestru
  - University of Groningen, Nizozemska - prima studente preddiplomskog studija, isključivo u zimskom semestru
 4. Student je dužan proučiti stranice inozemnih fakulteta, njihove programe i predmete koje nude na engleskom jeziku. Po potrebi kontaktirati koordinatora na stranom fakultetu za dodatna pojašnjenja. Student je dužan tijekom studijskog boravka u inozemstvu ostvariti najmanje 25 ECTS. (Iznimka je odlazak u Finsku tijekom zimskog semestra koji traje 4 mjeseca stoga je minimalan broj ECTS-a 20).
 5. Pažljivo pročitati dokument Upute za online prijavu objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (uz Natječaj), u kojem je detaljno opisana procedura prijave. Studenti su dužni ispuniti i poslati online prijavu do četvrtka, 25.ožujka 2021. u 12 sati. Preporučujemo da ovu prijavu ne šaljete zadnji dan.
 6. Online prijavi se može pristupiti na mrežnoj stranici zagreb.moveon4.com
 7. ISCED kod, field of study ili Subject area code - obratite pažnju na ovu rubriku u online prijavi i nemojte sami određivati kod ili upisivati neodgovarajući kod. ISCED code za svaki pojedini sporazum nalazi se u tablici s potpisanim Erasmus+ sporazumima na stranici ERF-a i Sveučilišta.
 8. Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora stranih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet će studenta rangirati samo na jedan od odabranih fakulteta. U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima. Preporučujemo da ne prijavljujete samo jedan izbor nego bar dva (najbolje tri), jer je moguće da ne budete odabrani za svoj prvi izbor nego drugi ili treći pa je bolje imati više opcija. U tom slučaju, birajte samo one fakultete na koje ste zaista spremni otići.
  VAŽNO:
  Fakultet ima Erasmus+ sporazume s dva sveučilišta u Gentu: University College Ghent (Hogeschool Gent) i Ghent University. To su različite institucije pa obratite pažnju na različite Erasmus kodove.
 9. U online aplikaciji, pod datumima boravka upisujete sljedeće:
  ako se prijavljujete za zimski semestar - 1.10.2021. – 28.2.2022.
  ako se prijavljujete za ljetni semestar - 1.2.- 1.7.2022.

  IZNIMKE su sveučilišta na kojima semestri počinju i završavaju ranije, npr:
  Sveučilište Jyvaskyla
  - 1. 9. do 31.12.2021. za zimski semestar
  - 1.1. do 31.5.2022.. za ljetni semestar
  Sveučilište Radboud, Nijmegen
  – 1.9.2021. do 28.2.2022. za zimski semestar
  - 15.1. do 15.7.2022. za ljetni semestar.

 10. Mobilnost se NE može ostvariti:
  - na 1. godini preddiplomskog studija (studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani najmanje u drugu godinu preddiplomskoga studija);
  - u zimskom semestru 1. godine diplomskog studija
 11. Potrebna dokumentacija koju predajete koordinatoru za međunarodnu suradnju na Fakultetu:
  - Ispunjena online prijava (isprintana, vlastoručno potpisana)
  - životopis (na Europass CV obrascu na hrvatskom jeziku)
  - motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi)
  - prijepis dosad položenih ispita i ocjena za sve razine studija (i preddiplomski i diplomski) te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru.
  - za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
  - za studente slabijeg socioekonomskog statusa – dodatne potvrde (vidi u Natječaju)
  - za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada – pismo odobrenja (Approval form for final thesis)
  - za studente azilante i strance pod supsdijarnom zaštitom - dodatne potvrde (vidi u Natječaju)
  - dokaz o znanju jezika zemlje u koju student ide ili jezika na kojem se izvodi nastava. Uvjet je minimalno B2 stupanj poznavanja jezika. Molimo pročitajte Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika.

  ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
  Za testiranje i određivanje stupnja znanja jezika obratite se Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 01/6120-214) ili bilo kojoj školi stranih jezika. Prilažete kopiju potvrde, ne original.

 12. Prijepis ocjena - potvrdu s prijepisom ocjena za trenutnu razinu studija na hrvatskom jeziku možete ispisati na Studomatu, s naznakom svrhe – Sudjelovanje u programu Erasmus. Studenti diplomskog studija ne mogu ispisati potvrdu s ocjenama s preddiplomskog studija na Studomatu nego taj prijepis moraju podići u Studentskoj referadi.
 13. Sva potrebna dokumentacija (prijepisi ocjena, motivacijsko pismo, itd.) treba biti na hrvatskom jeziku.
 14. Student prikuplja svu potrebnu dokumentaciju i predaje ju Uredu za projekte i međunarodnu suradnju do četvrtka, 25.ožujka 2021. u 12 sati. / 1.kat, soba T2.
 15. Odabir i rangiranje kandidata izvršit će Povjerenstvo za odabir studenata za razmjenu.
  Kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, ocjene, razina znanja jezika. Molimo obratite pažnju na kvalitetu motivacijskog pisma. Provjerite mrežne stranice stranih fakulteta, njihove programe i opišite zašto želite ići baš na to strano sveučilište.
  Kriteriji ERF-a za odabir studenata 2021./2022.
 16. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta i Fakulteta te na oglasnoj ploči za međunarodnu suradnju.

  VAŽNO:
  Rezultati natječaja bit će poznati u travnju/svibnju 2021. Rok za prijavu na neka strana sveučilišta je već 1. svibnja. S obzirom da morate prikupiti dokumentaciju, izabrati predmete i dogovoriti sadržaj Ugovora o učenju, ako smatrate da to nećete stići napraviti do navedenog roka preporučujemo da se ne prijavljujete za zimski nego za ljetni semestar 2021./2022.
  Rokovi za prijavu na strana sveučilišta

Za dodatna pitanja možete se obratiti:
- ECTS koordinatorici (doc. dr. sc.Marina Milković), soba 28, 1.kat - u terminima konzultacija ili prema dogovoru Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Uredu za međunarodnu suradnju i projekte (Vesna Čavić, prof.), soba T2, 1.kat/ ponedjeljak - petak od 10-12 sati. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Bit će organiziran Info dan za zainteresirane studente – više informacija naknadno.

Erasmus+ natječaj

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Erasmus+ studijski boravak JEDNOM godišnje. Natječaj se obično raspisuje krajem siječnja svake godine i otvoren je 3-4 tjedna.

Studenti se tada prijavljuju za odlazak na razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru sljedeće akademske godine. Natječaj i sve popratne informacije i upute objavljuju se na mrežnim stranicama ERF-a i Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti se mogu prijaviti za razmjenu samo na one fakultete s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ sporazume. Student predaje dokumentaciju fakultetskom koordinatoru do roka navedenog u natječaju.

Molimo da pažljivo pratite sve informacije na ovoj stranici jer se redovno ažuriraju i sadrže pojašnjen postupak prijave, upute, rokove i ostale važne informacije.
Za dodatna pitanja obratite se koordinatorici za međunarodnu suradnju (svaki dan od 10 - 12 sati). Prije dolaska na konzultacije molimo upoznajte se s dostupnim informacijama i pročitajte upute za prijavu.

Dokumenti i obrasci

Svi potrebni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu putem sljedeće poveznice:

Dokumenti i obrasci 2021/22

Dokumenti i obrasci 2020/21

Dokumenti i obrasci 2019/20

Ugovori o učenju (Learning agreement) s upisanim podacima o ERF-u:

 1. Learning agreement - before mobility
 2. Learning agreement - during mobility

Zahtjev za usklađivanjem predmeta ERF-a i predmeta sa stranog sveučilišta (ispunjeni obrazac student šalje na e-poštom ECTS koordinatorici doc. dr. sc Marini Milković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )