Javna obrana teme doktorskog rada Silve Capurso 19. rujna 2018.

Temu doktorskog rada pod naslovom „Percepcija TV reklama za pivo i Teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja kod adolescenata" pristupnica Silva Capurso branit će u srijedu 19. rujna 2018. u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 16,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 9. srpnja 2018. godine u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić,
    izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. Doc.dr.sc. Ajana Löw,
    docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Izv.prof.dr.sc. Danijel Labaš,
    izvanredni profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član