Upisi na studije ERF-a

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu izvode se tri preddiplomska studija: Rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija i tri diplomska studija: Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija.

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studiji su organizirani kroz dva obrazovna ciklusa:

  • preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara ili 180 ECTS bodova) i
  • diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestra ili 120 ECTS bodova)

Nastava pojedinih studija ostvaruju se kroz predavanja, seminare i vježbe kao i kroz veći broj sati praktičnoga rada (studentske prakse) pod vodstvom i supervizijom mentora.

Završetkom preddiplomskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

  • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.)
  • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bacc. logoped.)
  • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Završetkom diplomskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

  • magistar / magistra edukacijske rehabilitacije (mag. rehab. educ.)
  • magistar / magistra logopedije (mag. logoped.)
  • magistar / magistra socijalne pedagogije (mag. paed. soc.)

Po završetku preddiplomskog i/ili diplomskog studija student uz diplomu dobiva i dopunsku ispravu o studiju u kojoj su navedeni svi predmeti koje je tijekom studija položio.