Upisi u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2022./2023. u ljetnom upisnom roku 2022.

Uvjeti upisa

Logopedija

Upisne kvote u ak. god. 2022./2023. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Logopedija:
50
(državljani RH) + 0 (strani državljani)

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskog studija Logopedija

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Logopedija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 150 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 300 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 250 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika školske medicine - isključujući kriterij
  Potvrda liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij dostavlja se na propisanom obrascu ERF-a: Obrazac - zdravstveni kriteriji Logopedija
  - procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) isključujući kriterij: prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća **
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

** Procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) uključuje kratki inicirani razgovor pristupnika s dva člana povjerenstva, čitanje teksta te po potrebi, specifičnu provjeru osobitosti govornog mehanizma i izgovornih obrazaca. Za procjenu nije potrebna nikakva posebna priprema niti ona može utjecati na rezultate jer se vrednuje skup obilježja jezično-govorno-glasovnog statusa koja se stječu od rane predškolske i tijekom školske dobi. Ishod procjene može biti prolazni status ili nepovoljna procjena, odnosno isključivanje iz daljnjeg postupka. Isključujući čimbenici odnose se na odstupanja poput: oštećenja sluha, poremećaja izgovora koji su auditivno i/ili vizualno uočljivi i narušavaju izgovor ili su posljedica strukturalnih promjena u građi i pokretljivosti artikulatora, odstupanja u ritmu i tempu govora, odstupanja u kvaliteti glasa, u tehnici čitanja.

Prijelaz na ERF

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Rehabilitacija

Upisne kvote u ak. god. 2022./2023. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija:
50
(državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Rehabilitacija

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Prijelaz na ERF

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Socijalna pedagogija

Upisne kvote u ak. god. 2022./2023. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija:
50
(državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Socijalna pedagogija

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Sociologija ili Psihologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika školske medicine - isključujući kriterij
  Potvrda liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij dostavlja se na propisanom obrascu ERF-a: Obrazac - zdravstveni kriteriji Socijalna pedagogija
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Prijelaz na ERF

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Hrvati izvan RH

O upisnoj kvoti Hrvati izvan RH

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 1. na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 2. na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Upisne kvote za pristupnike Hrvate izvan RH

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2022./2023. za preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij Logopedija: 1
Preddiplomski studij Rehabilitacija: 2
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija: 1

U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni pristupnici koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2022./2023. prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za redovite studente pripadnike hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2022./2023. prvi puta upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitih preddiplomskih studija ERF-a za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa za preddiplomske studije ERF-a (Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija):

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Razredbeni postupak za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Logopedija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) - isključujući kriterij: čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća.
  Nepovoljna procjena jezično-govornog statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Rehabilitacija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Socijalna pedagogija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije
 • procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Rang-lista pristupnika

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i na preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije i prema uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij.

Osobe iz Ukrajine

Sukladno Dopuni Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023. Sveučilišta u Zagrebu od 3. lipnja 2022. godine pravo upisa u statusu redovitih studenata u posebnoj upisnoj kvoti mogu ostvariti osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da imaju već ostvareno priznavanje stečene kvalifikacije odgovarajuće razine ili je utvrđena mogućnost priznavanja iste, te uz uvjet da prijeđu razredbeni prag i zadovolje dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za odgovarajuće studijske programe.

Upisne kvote za osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH

Posebne upisne kvote za osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2022./2023. za preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij Logopedija: 1
Preddiplomski studij Rehabilitacija: 2
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija: 1

U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni pristupnici koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2022./2023. prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za redovite studente državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji u ak. god. 2022./2023. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa pod istim uvjetima kao za studente državljane Republike Hrvatske (i EU državljane).

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitih preddiplomskih studija ERF-a za osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH

Uvjeti upisa za preddiplomske studije ERF-a (Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija):

 1. završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje (obavezno priložiti svjedodžbu o završenoj srednjoj školi u kojoj su navedene ocjene iz svih predmeta) i
 2. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Postupak prijave

Postupak prijave za upis u 1. godinu redovitih preddiplomskih studija ERF-a u ak. god. 2022./2023.

Prijava za pristupnike koji polažu državnu maturu sastoji se od:

1. Prijave studija na www.postani-student.hr
Pristupnik prijavljuje jedan ili više studija najkasnije do 3. lipnja 2022. godine putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), a koji je dostupan na poveznici www.postani-student.hr.

2. Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
Pristupnik uz Prijavu studija na www.postani-student.hr treba poslati i Prijavu za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta za odabrani/odabrane studij/studije ERF-a.
Ispunjeni obrazac/obrasce Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
, koji je dostupan u nastavku, pristupnik šalje ERF-u isključivo preporučenom poštom od 2. svibnja do 3. lipnja 2022.
Obrazac za pristup provjeri preduvjeta - Logopedija
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - Rehabilitacija
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - Socijalna pedagogija

3. Potvrda nadležnog liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij/e (odnosi se samo na studije Logopedija i Socijalna pedagogija)
Potvrda nadležnog liječnika školske medicine - Logopedija
Potvrda nadležnog liječnika školske medicine - Socijalna pedagogija

Pristupnici koji su srednju školu završili ili su do sada studirali u Gradu Zagrebu putem aplikacije Terminko.hr dogovaraju termin za liječnički pregled u Službi za školsku i adolescentnu medicinu NZZJZ „Dr. A. Štampar“.
Pristupnici koji srednju školu nisu završili u Gradu Zagrebu dogovaraju termin za liječnički pregled kod nadležnog liječnika školske medicine i zavodima u Republici Hrvatskoj. Kontakti nadležnih zavoda po županijama dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Potvrde ispunjene od strane liječnika opće medicine neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak.

Zdravstveni zahtjevi za pojedine studije detaljnije su pojašnjeni u nastavku:

Zdravstveni zahtjevi - Logopedija

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Logopedije prilažu i potvrdu o zdravstvenim zahtjevima koju izdaje nadležni liječnik školske medicine na propisanom obrascu (Potvrda nadležnog liječnika školske medicine - Logopedija), a koja treba biti iz 2022. godine.
Zdravstveni zahtjevi koje fakultet traži od budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.
Zdravstveni zahtjevi:

 • uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje
 • uredna ravnoteža
 • stabilno stanje svijesti
 • uredan vid s ili bez korekcije
 • uredan sluh bez slušnog pomagala
 • potpuno uredno glasovno-jezično-govornog izražavanje – OBAVEZNA DODATNA PROVJERA*
 • uredno psihomotoričko funkcioniranje - uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela
 • uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava gornjih ekstremiteta i trupa– očuvana funkcija pokretljivosti gornjih ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima).

*Dodatna provjera provodi se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu od 4. do 7. srpnja 2022. godine.

Zdravstveni zahtjevi - Socijalna pedagogija

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Socijalne pedagogije prilažu i potvrdu o zdravstvenim zahtjevima koju izdaje nadležni liječnik školske medicine na propisanom obrascu (Potvrda nadležnog liječnika školske medicine - Socijalna pedagogija), a koja treba biti iz 2022. godine.
Zdravstveni zahtjevi koje fakultet traži od budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.
Zdravstveni zahtjevi:

 • uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje
 • uredna ravnoteža
 • stabilno stanje svijesti
 • uredan vid s ili bez korekcije
 • uredan sluh na razini govorne komunikacije – dobra čujnost na razini govorne komunikacije, komuniciranje s okolinom bez teškoća, dobra čujnost zvučnih signala i slično
 • sposobnost funkcionalnoga glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije – sposobnost razgovjetne i razumljive artikulacije
 • uredno psihomotoričko funkcioniranje - uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela
 • uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava – očuvana funkcija pokretljivosti ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima).

4. Dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta

Uz popunjene obrasce (pod toč. 2 i 3) potrebno je priložiti i dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta kako slijedi:

250,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na jednom studiju
400,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na dva studija
550,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na tri studija

Navedeni iznos uplaćuje se na:
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Dodatna provjera 2022
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Dokumentaciju navedenu pod točkama 2. - 4. potrebno je poslati zajedno (u istoj omotnici), isključivo preporučenom poštom do 3. lipnja 2022. na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za dodatnu provjeru
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

U slučaju nepravovremene uplate troškova i nepravovremenog slanja Prijava za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak iako je prijavio studij/e putem sustava NISpVU (www.postani-student.hr).

Upite vezane uz prijavu za upis (točke 1. - 4.) pristupnici mogu slati na sljedeću adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatna provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za preddiplomski studij Rehabilitacija

U okviru procjene funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij, svi pristupnici u razredbenom postupku za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija proći će sljedeće procjene (isključujući čimbenik):

 1. grupno testiranje intelektualnih sposobnosti,
 2. individualna procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij:
  - funkcionalnost vida i sluha,
  - funkcionalnost motorike – kretanje, ravnoteža, korištenje gornjih ekstremiteta,
  - komunikacijske vještine.

Kandidati koji ne zadovolje na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Kandidati koji nastavljaju razredbeni postupak pristupaju procjeni sklonosti i motivacije za studij te informiranosti o studiju kao i procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij.

Kandidati kod kojih se utvrdi snižena razina funkcionalnih sposobnosti i vještina, a koja bi mogla značajno nepovoljno utjecati na realizaciju ishoda učenja, odnosno stjecanje profesionalnih kompetencija, proći će dodatnu individualiziranu funkcionalnu procjenu područja u kojem postoje odstupanja i razgovor s povjerenstvom.

Kandidati kod kojih se procijeni kako je, zbog značajno snižene razine funkcionalnih sposobnosti i vještina i uz sve preporučene i prihvatljive prilagodbe u nastavi, u potpunosti onemogućenarealizacija ključnih ishoda učenja, biti će isključeni iz daljnjeg razredbenog postupka.

Sve razine procjene provest će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Pristupnici koji su u 2021. godini pristupili dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Logopedija i preddiplomski studij Socijalna pedagogija koji su u 2021. godini pristupili dodatnoj provjeri obvezni su priložiti potvrdu liječnika školske medicine, a koja treba biti iz 2022. godine.

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Logopedija koji su u 2021. godini pristupili i zadovoljili na postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta, a nisu ostvarili pravo upisa na studij u ak. god. 2021./2022., oslobođeni su obveze pristupa i plaćanja postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta u 2022. godini, ali su obvezni prijaviti preddiplomski studij Logopedija na www.postani-student.hr i ispunjene obrasce (pod toč. 2. i 3.) poslati isključivo preporučenom poštom do 3. lipnja 2022. na prethodno navedenu adresu Fakulteta.

Pristupnici koji u 2021. godini nisu zadovoljili na postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta za upis na preddiplomski studij Logopedija postupaju u skladu s toč. 1.- 3.

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija i preddiplomski studij Socijalna pedagogija koji su u 2021. godini pristupili dodatnoj provjeri, neovisno o njenom ishodu, postupaju u skladu s toč. 1.- 4.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nadležan je samo za postupak dodatne provjere/provjere preduvjeta koji je sastavni dio razredbenog postupka.

Pristupnici kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta

Pristupnici s oštećenjima vida, sluha, tjelesnim invaliditetom te kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, ADHD) kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta javljaju se koordinatorici za studente s invaliditetom Fakulteta, prof. dr. sc. Lelii Kiš-Glavaš putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do petka, 3. lipnja 2022. godine.

Kome je namijenjena dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta?

Dodatna potpora predstavlja potrebnu prilagodbu prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta, koja se nudi isključivo kao mogućnost za osobe s određenim oštećenjima, a kojima je takva podrška potrebna.

Na primjer: osoba s oštećenjima vida treba prilagodbu u smislu uvećanja tiska pisanog teksta prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta ili osoba s disleksijom ima potrebu za organizacijom i izgledom pisanog teksta radi lakšeg snalaženja u tekstu (npr. podjela teksta u odlomke, poravnavanje teksta samo s jedne strane) i slično.

U tom slučaju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet treba biti informiran o potrebi za prilagodbom, kako bi mogao osigurati istu i tako pridonijeti izjednačavanju mogućnosti pristupa dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta svim pristupnicima.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih studija ERF-a u ak. god. 2022./2023., na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i na mrežnoj stranici Studij.hr.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa na preddiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu dostupne su u Natječaju za upis studenata u 1. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Dodatne provjere

Raspored dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Završni raspored dodatnih provjera za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2022./2023. dostupan je putem sljedeće poveznice: Završni raspored - dodatne provjere LOG, REH i SP (4.-7.7.2022.).

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka za pristup sadržaju dokumenta pristupnicima je dostupna putem sustava NISpVU (pod obavijestima na naslovnici).

Raspored grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti za studij Rehabilitacija

Završni raspored grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti dostupan je putem sljedeće poveznice: Završni raspored - GTIS Rehabilitacija (4.7.2022.)

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka za pristup sadržaju dokumenta pristupnicima je dostupna putem sustava NISpVU (pod obavijestima na naslovnici).

Rezultati grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti za studij Rehabilitacija

Samo pristupnici koji su zadovoljili na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti pristupaju usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij isključivo prema završnom rasporedu dodatnih provjera, a koje će se za pristupnike za preddiplomski studij Rehabilitacija održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Kampus Borongaj, Zagreb) od 5. do 7. srpnja 2022. godine.

Rezultati grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti dostupni su putem sljedeće poveznice: Rezultati GTIS REH 2022.

Pristupnici koji nisu zadovoljili ili nisu pristupili grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti koje se održalo u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. godine ne nalaze se na ovom popisu tj. isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka i ne pristupaju usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij.

Mjesto i način održavanja dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Preddiplomski studij Logopedija

Postupak provjere preduvjeta za upis na preddiplomski studij Logopedija održat će se isključivo prema završnom rasporedu dodatnih provjera.

Provjere preduvjeta za studij Logopedija održat će se u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Kampus Borongaj, Zagreb) od 4. do 7. srpnja 2022. godine.. Mole se pristupnici da samostalno ne ulaze u navedeni objekt tj. da se okupe najkasnije 15-ak minuta prije predviđenog termina provjere preduvjeta ispred glavnog ulaza Nastavno-kliničkog centra kako bi dobili upute o načinu pristupanja postupku provjere preduvjeta.

Preddiplomski studij Rehabiliacija

Postupak dodatne provjere/provjere preduvjeta za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastoji se od dva dijela:

1. dio provjere: Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti

Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti u sklopu dodatnih provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za redoviti preddiplomski studij Rehabilitacija održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultatu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) s početkom u 9:30 sati.

Molimo pristupnike da samostalno ne ulaze u zgradu Fakulteta tj. da se okupe najkasnije 30 minuta prije dodijeljenog im termina grupnog testiranja ispred glavnog (zapadnog) ulaza Fakulteta kako bi dobili upute o načinu pristupanja grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti.

2. dio provjere: Usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij

Samo pristupnici koji zadovolje 1. dio provjere (na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti) pristupaju i usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij od 5. do 7. srpnja 2022. godine isključivo prema završnom rasporedu dodatnih provjera.

Usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij za studij Rehabilitacija održat će se u prizemlju glavne zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Kampus Borongaj, Zagreb). Mole se pristupnici da samostalno ne ulaze u navedeni objekt tj. da se okupe najkasnije 15-ak minuta prije predviđenog termina dodatne provjere ispred glavnog (zapadnog) ulaza zgrade Fakulteta kako bi dobili upute o načinu pristupanja postupku dodatne provjere.

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija

Postupak dodatne provjere za upis na preddiplomski studij Socijalna pedagogija održat će se isključivo prema završnom rasporedu dodatnih provjera.

Dodatne provjere za studij Socijalna pedagogija održat će se na 1. katu glavne zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Kampus Borongaj, Zagreb) od 4. do 7. srpnja 2022. godine. Mole se pristupnici da samostalno ne ulaze u navedeni objekt tj. da se okupe najkasnije 15-ak minuta prije predviđenog termina dodatne provjere ispred sporednog (istočnog) ulaza zgrade Fakulteta kako bi dobili upute o načinu pristupanja postupku dodatne provjere.

NAPOMENA!
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja dodatnih provjera u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti.

Posebne upisne kvote

Hrvati izvan RH

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i

na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Upisne kvote za pristupnike Hrvate izvan RH

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2022./2023. za preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij Logopedija: 1
Preddiplomski studij Rehabilitacija: 2
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija: 1

U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni pristupnici koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2022./2023. prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za redovite studente pripadnike hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2022./2023. prvi puta upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskog studija ERF-a za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa za preddiplomske studije ERF-a (Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija):

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Razredbeni postupak za pristupnike unutar kvote za Hrvati izvan RH

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Logopedija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Rehabilitacija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Socijalna pedagogija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (ne provodi se putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013

Rang-lista pristupnika

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i na preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije i prema uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij.

Postupak prijave za upis u 1. godinu preddiplomskih studija ERF-a u ak. god. 2022./2023. za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Prijava za upis u 1. godinu redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2022./2023. u kvoti Hrvati izvan RH sastoji se od:

 1. ispunjenog obrasca prijave za pristup razredbenom postupku
  Pristupnik šalje ispunjeni/e obrazac za prijavu studija (jednog ili više studija: Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija)
  Obrazac za prijavu razredbenog postupka za Hrvate izvan RH
 2. potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu izdane od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , hrvatiizvanrh.gov.hr)
 3. domovnice (ako je pristupnik hrvatski državljanin) i potvrde/dokaza o stranom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin)
 4. od sudskog tumača prevedene i ovjerene svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi(iznimka su svjedodžbe izdane na srpskoj ili bosanskoj latinici – dovoljna je ovjera kod javnog bilježnika)
 5. rješenja nadležnog tijela o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije
  Završne svjedodžbe pristupnika koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjoškolskom obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjoškolskom obrazovanju u strukovnim programima u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

  Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave za upis ERF-u i važno je da se pristupnik pravovremeno obratiti jednoj od gore navedenih institucija (ovisno o završenom srednjoškolskom obrazovanju) kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.
 6. dokaza o promjeni prezimena (dostavljaju pristupnici koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je pristupnik od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime
 7. potvrde Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o poznavanju hrvatskog jezika na B1 razini
 8. potvrde o uplati troškova razredbenog postupka
  Pristupnici plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna.
  Navedeni iznos se uplaćuje na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2022
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Dokumentaciju navedenu pod toč. 1. – 8. pristupnici dostavljaju isključivo preporučenom poštom od 13. do 24. lipnja 2022. na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za razredbeni postupak
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih studija ERF-a u ak. god. 2022./2023., na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i u Natječaju za upis studenata u 1. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Pristupnici iz Ukrajine

Upisne kvote za pristupnike iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH

Posebne upisne kvote za osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitizvan Republike Hrvatske u ak. god. 2022./2023. za preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij Logopedija: 1
Preddiplomski studij Rehabilitacija: 2
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija: 1

Postupak upisa

Pristupnici, koji kroz sustav NISpVU (www.postani-student.hr) temeljem završne rang-liste za upis na studijske programe koja će biti objavljena u ponedjeljak, 18. srpnja 2022. godine iza 15:00 sati ostvare pravo upisa na studije ERF-a u ak. god. 2022./2023., trebaju u razdoblju od 20. do 22. srpnja 2022. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu:

Upis u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Rehabilitacija

Datum                      Vrijeme (sati)           Mjesto na upisnoj rang listi

20.7.2022.                  8:30                          1-15

20.7.2022.                  9:30                          16-30

20.7.2022.                  10:30                        31-45

20.7.2022.                  12:30                        46 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Logopedija

Datum                      Vrijeme (sati)          Mjesto na upisnoj rang listi

21.7.2022.                  8:30                          1-15

21.7.2022.                  9:30                          16-30

21.7.2022.                  10:30                        31-45

21.7.2022.                  12:30                        46 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Socijalna pedagogija

Datum                      Vrijeme (sati)          Mjesto na upisnoj rang listi

22.7.2022.                  8:30                          1-15

22.7.2022.                  9:30                          16-30

22.7.2022.                  10:30                        31-45

22.7.2022.                  12:30                        46 do posljednjeg mjesta na listi

Pristupnik je za upis dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik koji je ostvario pravo upisa u određeno vrijeme ne pristupi upisu ili ako nema osobnu iskaznicu/putovnicu, smatrat će se da je odustao od upisa i gubi pravo na upis.

Molimo pristupnike da se pridržavaju navedenih termina upisa i da na Fakultet dođu najkasnije 15 minuta prije predviđenog termina upisa.

Detaljne informacije o dokumentaciji potrebnoj za upis dostupne su u uputama za upis pristupnika u prvu godinu preddiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023.

Dokumenti