Upisi studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2021.

Uvjeti upisa

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

Upisne kvote za ak. god. 2020./2021.: 70 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Edukacijska rehabilitacija u ak. god. 2020./2021.

Razredbeni prag primjenjuje se na sve pristupnike i uključuje uvjete od 1. do 3.:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 2. završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije, specijalne edukacije i rehabilitacije, specijalne i rehabilitacijske pedagogije;
 3. prosjek ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz 1. i 2. uvjeta upisa najmanje 3,50;

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na temelju zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2120. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

LOGOPEDIJA

Upisne kvote za ak. god. 2020./2021.: 53 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Logopedija u ak. god. 2020./2021.

Razredbeni prag primjenjuje se na sve pristupnike i uključuje uvjete 1. i 2.:

1. završen preddiplomski sveučilišni studij logopedije:

a) završen preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (20 bodova)
b) završen drugi preddiplomski sveučilišni studij logopedije (10 bodova)

(Bodovi navedeni u 1. uvjetu upisa temelje se na stečenim kompetencijama.)

2. prosjek ocjena na završenom preddiplomskog sveučilišnom studiju logopedije iz 1. uvjeta upisa (toč. a i b)  3,50 i više - prosjek se pretvara u bodove (1:1)

Sljedeći uvjeti upisa (3.,4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike koji NISU završili preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

3. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij / dio natječajne dokumentacije
Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta uz ispunjenje uvjeta 4. i 5. - zadovoljava/ ne zadovoljava

4. provjera jezično-govorno-glasovnog statusa - položena/nepoložena
Nepoložena provjera isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.

5. provjera poznavanja hrvatskog jezika (pismena i usmena) - položena/nepoložena
Provjera navedena u 5. uvjetu upisa smatrat će se položenom ako pristupnik ostvari minimalno 60% od ukupno mogućih 100 bodova.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 5., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema bodovima iz 1. i 2. uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2120. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Upisne kvote za ak. god. 2020./2021.: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Socijalna pedagogija u ak. god. 2020./2021.

Razredbeni prag primjenjuje se na sve pristupnike i uključuje uvjete 1. i 2.:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili
 2. završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalnog rada, sociologije ili pedagogije

Sljedeći uvjeti upisa (3. i 4.) primjenjuju se na pristupnike koji NISU završili preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

3. potvrda o položenim razlikovnim ispitima s preddiplomskog studija Socijalna pedagogija*:

 • Osnove socijalne pedagogije (4 ECTS-a)
 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju (6 ECTS-a)
 • Kriminologija delinkvencije mladih (6 ECTS-a)
 • Teorije prevencije I (2 ECTS-a)
 • Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama (7 ECTS-a)
 • Uvod u kriminologiju (5 ECTS-a)
 • Penologija I (3 ECTS-a)
 • Uvod u penološku rehabilitaciju (4 ECTS-a)
 • Kazneno izvršno pravo i penologija I (4 ECTS-a)
 • Penološka psihologija I (3 ECTS-a)

*Studenti imaju mogućnost navedene predmete upisati i položiti isključivo kao izborne predmete tijekom preddiplomskog studija na drugom (matičnom) fakultetu.

4. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij / dio natječajne dokumentacije (zadovoljava/ ne zadovoljava)
Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta (Odluka ERF-a od 30. lipnja 2020. godine: Klasa: 602-04/20-15/42, Urbroj: 251-74/20-04-2/1)
Na obrascu potvrde liječnika školske medicine navedeni su zdravstveni zahtjevi odnosno kriteriji koji su postavljeni s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.

Zdravstveni zahtjevi su sljedeći:

 • Uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje,
 • Uredna ravnoteža,
 • Stabilno stanje svijesti,
 • Uredan vid s ili bez korekcije,
 • Uredan sluh na razini govorne komunikacije-dobra čujnost na razini govorne komunikacije, komuniciranje s okolinom bez teškoća, dobra čujnost zvučnih signala i slično,
 • Sposobnost funkcionalnoga glasovno-jezičnog-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije-sposobnost razgovijetne i razumljive artikulacije,
 • Uredno psihomotoričko funkcioniranje-uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela,
 • Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava-očuvana funkcija pokretljivosti ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima)

Ispunjenost ili neispunjenost zdravstvenih kriterija odnosno postojanje određenih pristupnikovih poteškoća dokazuje se obrascem potvrde ispunjenim i potpisanim od strane liječnika školske medicine.

Pristupnici koji imaju neku/neke od poteškoća vezanih uz gore navedene zdravstvene kriterije kao i oni koji imaju potvrdu o 60% i više tjelesnog oštećenja (invaliditeta), mogu biti pozvani na individualni razgovor s Povjerenstvom za dodatnu provjeru za upis na diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija.

Na temelju pregleda priložene liječničke potvrde i prateće liječničke dokumentacije, Povjerenstvo donosi odluku o pozivu pristupnika na individualni razgovor.

Nakon provedenog individualnog razgovora, Povjerenstvo može donijeti odluku da pristupnik zadovoljava (zbog nepostojanja prepreke za uspješno ostvarivanje obrazovnih ishoda studija), odluku da pristupnik zadovoljava, ali pristupnik potpisuje izjavu da je svjestan kako bi mu navedena teškoća/teškoće mogla/mogle otežavati tijek studija i ostvarivanje obrazovnih ishoda te odluku da pristupnik ne zadovoljava -primjena isključujućeg kriterija- zbog vrste i stupnja (razine) invaliditeta/teškoća/oštećenja.

Odluku da pristupnik ne zadovoljava-primjena isključujućeg kriterija- Povjerenstvo donosi pod uvjetom da procijeni da će invaliditet/teškoća/oštećenje predstavljati ozbiljnu prepreku ostvarenju obrazovnih ishoda studija.

 

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 4., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz toč. 1. i 2. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2120. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Prijava za upis

Prijave za upis podnose se isključivo elektroničkim putem, na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U naslovu prijave potrebno je navesti: Prijava na diplomski studij - ime i prezime pristupnika koji se prijavljuje.

Pristupnici mogu prijave podnijeti do utorka, 15. rujna 2020. godine (do 23:59 sati).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave za upis, kao i prijave za upis podnesene osobno ili poštom, neće se razmatrati i uvažavati te pristupnik neće biti uključen u razredbeni postupak.

Prijava za upis treba sadržavati:

 1. Ispunjen Obrazac za prijavu na Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija.
 2. Svjedodžbu ili uvjerenje (ne odnosi se na studente ERF-a) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i/ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.
  Državljani RH koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij izvan Republike Hrvatske, trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja)
  Strani državljani trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja.
 3. Prijepis ocjena s prosjekom
  Studenti ERF-a ne moraju dostavljati potvrdu s prijepisom ocjena. Istu će za njih osigurati Fakultet.
 4. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Rodni list iz sustava e-Građani),
 5. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Domovnica iz sustava e-Građani).
  Strani državljani trebaju priložiti dokaz o državljanstvu,
 6. Pristupnici koji imaju mogućnost ostvariti pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo.
 7. Studentsku ispravu (indeks) u kojoj je evidentiran preddiplomski studij (samo studenti ERF-a).

Za diplomski studij Edukacijska rehabilitacija pristupnici koji nisu završili preddiplomki studij Rehabilitacija na ERF-u prilažu i:

 1. strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika minimalno na razini B2

Za diplomski studij Logopedija pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij Logopedija na ERF-u trebaju priložiti i:

 1. potvrdu liječnika školske medicine
  Molimo koristiti sljedeći obrazac:
  Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij LOGOPEDIJA
 2. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na ERF-u obvezni su dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati troškove dodatne provjere jezično-govorno-glasovnog statusa u iznosu od 250,00 kn.
  Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi dodatne provjere 2020

Za diplomski studij Socijalna pedagogija pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij Socijalna pedagogija na ERF-u trebaju priložiti i:

 1. potvrdu liječnika školske medicine
  Molimo koristiti sljedeći obrazac:
  Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA
 2. potvrdu o položenim razlikovnim predmetima navedenima u 3. uvjetu upisa na diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija,
 3. Strani državljani (ako nisu završili preddiplomski studij Socijalna pedagogija) trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika minimalno na razini B2.

VAŽNI DATUMI:

15. rujna 2020. (do 23:59 h)
Rok za podnošenje prijava pristupnika na Natječaj za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2021. na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
U naslovu prijave potrebno je navesti: Prijava na diplomski studij - ime i prezime pristupnika koji se prijavljuje.
Pristupnici mogu prijave podnijeti do utorka, 15. rujna 2020. godine (do 23:59 sati).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave za upis, kao i prijave za upis podnesene osobno ili poštom, neće se razmatrati i uvažavati te pristupnik neće biti uključen u razredbeni postupak.

16. rujna 2020. (09:00 h)
Provjera uvjeta za diplomski studij Logopedija za pristupnike s drugih studija (održava se na ERF-u bez posebnog poziva)

18. rujna 2020.
Objava privremene rang liste pristupnika

20. rujna 2020.
Rok za žalbe na privremenu rang listu pristupnika (isključivo e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

21. rujna 2020.
Objava završne rang liste pristupnika

23. rujna 2020.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija

24. rujna 2020.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Logopedija

25. rujna 2020.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija

Dodatne informacije moguće je dobiti u Studentskoj referadi za preddiplomske i diplomske studije ERF-a na tel: 01 245 7532 ili putem e-pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Upisi na studije

Pristupnici koji su temeljem završnih rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2020./2021. koja je objavljena u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici ERF-a (www.erf.unizg.hr) ostvarili pravo upisa na diplomski studij ERF-a u ak. god. 2020./2021., trebaju u razdoblju od 23. do 25. rujna 2020. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu:

Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija

Datum                        Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi

23.9.2020.                   8:00                              1-6

23.9.2020.                   8:30                              7-12

23.9.2020.                   9:00                              13-18

23.9.2020.                   9:30                              19-24

23.9.2020.                   10:00                            25-30

23.9.2020.                   10:30                            31-36

23.9.2020.                   11:00                            37-42

23.9.2020.                   12:00                            43-48

23.9.2020.                   12:30                            49-54

23.9.2020.                   13:00                            55 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Logopedija

Datum                        Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi

24.9.2020.                   8:00                              1-6

24.9.2020.                   8:30                              7-12

24.9.2020.                   9:00                              13-18

24.9.2020.                   9:30                              19-24

24.9.2020.                   10:00                            25-30

24.9.2020.                   10:30                            31-36

24.9.2020.                   11:00                            37-42

24.9.2020.                   12:00                            43-48

24.9.2020.                   12:30                            49 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija

Datum                        Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi

25.9.2020.                   8:00                              1-6

25.9.2020.                   8:30                              7-12

25.9.2020.                   9:00                              13-18

25.9.2020.                   9:30                              19-24

25.9.2020.                   10:00                            25-30

25.9.2020.                   10:30                            31-36

25.9.2020.                   11:00                            37-42

25.9.2020.                   12:00                            43 do posljednjeg mjesta na listi

Pristupnik je za upis dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik koji je ostvario pravo upisa u određeno vrijeme ne pristupi upisu ili ako nema osobnu iskaznicu/putovnicu, smatrat će se da je odustao od upisa i gubi pravo na upis.

Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija i sl.) NE mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će potvrditi upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu diplomskog studija ERF-a u ak. god. 2020./21. prilikom upisa potpisuju Ugovor o studiranju, Matični list i Upisni list koje službena osoba popunjava podacima iz ISVU sustava, a pristupnik za potrebe upisa vlastoručnim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka. Pristupnik pri upisu upisuje izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2020./2021. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova ( obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), tj. najviše 35 ECTS bodova.

!! NAPOMENA !!
Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine, nastava će se na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. izvoditi kumulativno, na „klasični“ način. Izborni predmeti izvodit će se u zadnjih pet tjedana zimskog semestra ak. god. 2020./2021.
S obzirom na navedeno, mole se studenti da pri odabiru izbornih predmeta na drugim studijima ERF-a ili sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu vode računa o planiranom načinu organizacije nastave na ERF-u i o potencijalnoj nemogućnosti/ koliziji u rasporedu predavanja s rasporedom na drugim studijima/sastavnicama tj. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Raspored predavanja i termini održavanja nastave za zimski semestar ak. god. 2020./2021. bit će dostupni na mrežnoj stranici ERF-a naknadno tj. do početka ak. god. 2020./2021.

!! VAŽNO !! Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene nove studentske iskaznice.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti.

Smjernice o postupku upisa sukladno uputama epidemiologa

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo pristupnike da se pridržavaju navedenih termina upisa i da na Fakultet dođu najkasnije 15 minuta prije predviđenog termina upisa.

Sukladno uputama epidemiologa, prije ulaska u zgradu Fakulteta pristupnicima će se mjeriti tjelesna temperatura. Pristupnici su obvezni nositi zaštitnu masku te prilikom ulaska u zgradu Fakulteta dezinficirati ruke i obuću te se pridržavati propisanog razmaka od 1,5 metra. Pristupnik je za upis dužan pripremiti i kemijsku olovku. Molimo pristupnike da se po završetku upisa ne zadržavaju u prostorijama zgrade Fakulteta.

Dokumentacija potrebna za upis

U svrhu dovršenja upisa u Studentsku službu ERF-a potrebno je predati sljedeće:
(od rednog broja 1 do 6 dokumentacija već dostavljena prilikom prijave na Natječaj)

 1. Svjedodžba/diploma ili uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju i/ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju
 2. Prijepis ocjena s prosjekom ocjena
 3. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Rodni list iz sustava e-Građani – svi pristupnici
 4. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Domovnicu iz sustava e-Građani – svi pristupnici
 5. Pristupnici koji imaju mogućnost ostvariti pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo.
 6. Studentska isprava (indeks) u kojoj je evidentiran preddiplomski studijski program (samo studenti ERF-a)
 7. Potvrda o prebivalištu / e-Potvrda o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice
 8. Potvrda o smještaju u studentski dom ako je student ostvario to pravo u ak. god. 2020./2021. (moguće dostaviti naknadno do 15. listopada 2020.)
 9. Jednu fotografijuu boji dimenzija 4 cm x 6 cm – svi pristupnici
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 10. Upisni paket – svi pristupnici
  Upisni paket svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškovaupisa u iznosu od 350,00 kuna.
  Pristupnici uplatu troškova upisa mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2020./2021.
 11. Ispisnicu s drugog visokog učilišta - pristupnici koji su već studirali na redovitom diplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij
  Potvrda izdana od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali mora sadržavati naznaku razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datum ispisa sa studija.
 12. Potvrdu o uplati troškova participacije u troškovima studija
  Pristupnici koji su već studirali na diplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, jednokratno plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 7.200,00 kuna za prvu godinu redovitog studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati i potvrdu (ispisnicu) izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.
  Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu u iznosu od 7.200,00 kn mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi studija 2020./21.

Pristupnici koji ostvaruju upis izvan upisne kvote

Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i više trebaju prilikom upisa priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj tjelesnog oštećenja izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na diplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju obavezno prilikom upisa predati i potvrdu o državnoj maturi i potvrdu (ispisnicu) o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija.

Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. istog Zakona te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istoga Zakona prilikom upisa trebaju priložiti potvrdu izdanu od strane nadležne institucije kojom potvrđuju navedeni status.

Dokumenti