Upisi studenata u 1. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023.

Uvjeti upisa

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

Upisne kvote za upis redovitih studenata u ak. god. 2022./2023.:
70
(državljani RH) + 2 (strani državljani)

Upisne kvote za upis izvanrednih studenata u ak. god. 2022./2023.:
50
(državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na redoviti i izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija u ak. god. 2022./2023.

Uvjeti upisa:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 2. u inozemstvu završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij srodan studiju Rehabilitacija*
 3. prosjek ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz 1. i 2. uvjeta upisa najmanje 3,50;

* O srodnosti studija/studijskih programa odlučuje peteročlano povjerenstvo koje čini prodekan za studije i studente, voditelj Vijeća studija Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija te pročelnici Odsjeka za oštećenja vida, Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju i Odsjeka za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju navedene kriterije od 1. do 3., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz toč. 1, 2. i 3. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

LOGOPEDIJA

Upisne kvote za ak. god. 2022./2023.: 53 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Logopedija u ak. god. 2022./2023.

Uvjeti upisa:

1. završen preddiplomski sveučilišni studij logopedije:

a) završen preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 20 bodova ili
b) završen drugi preddiplomski sveučilišni studij logopedije - 10 bodova
(Bodovi navedeni u 1. uvjetu upisa temelje se na stečenim kompetencijama.)

2. prosjek ocjena na završenom preddiplomskog sveučilišnom studiju logopedije iz 1. uvjeta upisa (toč. a i b)  3,50 i više - prosjek se pretvara u bodove (1:1)

Sljedeći uvjeti upisa (3.,4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

3. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij/dio natječajne dokumentacije - zadovoljava/ne zadovoljava
Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta uz ispunjenje uvjeta 4. i 5.

4. provjera jezično-govorno-glasovnog statusa - položena/nepoložena
Nepoložena provjera isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.

5. provjera znanja lingvističkih pristupa hrvatskom jeziku (pisana i usmena) - položena/nepoložena
Provjera navedena u 5. uvjetu upisa smatrat će se položenom ako pristupnik ostvari minimalno 60% od ukupno mogućih 100 bodova.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 5., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema bodovima iz 1. i 2. uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Upisne kvote za ak. god. 2022./2023.: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Socijalna pedagogija u ak. god. 2022./2023.

Uvjeti upisa:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 2. u inozemstvu završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij srodan socijalnoj pedagogiji (npr. studij specijalne pedagogije, studij poremećaja u ponašanju),
 3. završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij srodnih znanstvenih disciplina (psihologije, socijalnog rada, sociologije ili pedagogije)

Sljedeći uvjeti upisa (4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike pod 2. za koje povjerenstvo utvrdi da nije ispunjen uvjet srodnosti studija/studijskih programa* i za sve pristupnike pod 3. te su isključujući čimbenici ako ih prethodno navedeni pristupnici na zadovolje.

4. položeni razlikovni predmeti s preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalna pedagogija na ERF-u**:

 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju (6 ECTS-a)
 • Kriminologija delinkvencije mladih (6 ECTS-a)
 • Teorije prevencije I (2 ECTS-a)
 • Uvod u kriminologiju (5 ECTS-a)
 • Penologija I (3 ECTS-a)
 • Uvod u penološku rehabilitaciju (4 ECTS-a)
 • Kazneno izvršno pravo i penologija I (4 ECTS-a)

* O srodnosti studija/studijskih programa odlučuje tročlano povjerenstvo koje čini prodekan za studije i studente, pročelnik Odsjeka za kriminologiju i pročelnik Odsjeka za poremećaje u ponašanju.

** Studenti imaju mogućnost navedene predmete upisati i položiti isključivo kao izborne predmete tijekom studija na drugom (matičnom) fakultetu.

5. zadovoljenje/nezadovoljenje zdravstvenih kriterija temeljem potvrde liječnika školske medicine i eventualnog razgovora s pristupnikom

Obvezna natječajna dokumentacija:

 • diploma/ isprava o završenom studiju (izuzevši pristupnike pod toč 1. uvjeta)
 • potvrda o položenim razlikovnim predmetima (ako je primjenjivo)
 • potvrda liječnika školske medicine (ako je primjenjivo)

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 4., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz toč. 1, 2. i 3. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Prijava za upis

Detaljnije informacije o pustupku prijave za upis bit će dostupne u drugoj polovici srpnja 2022. godine.

Dokumenti