Prijediplomski studij Socijalna pedagogija

O studiju

Nositelj prijediplomskog studija Socijalna pedagogija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji prijediplomskog studija Socijalna pedagogija:

 • Odsjek za poremećaje u ponašanju
 • Odsjek za kriminologiju

Voditeljica prijediplomskog studija Socijalna pedagogija: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Prijediplomski studij Socijalne pedagogije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv.

Znanja

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s poremećajima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama /zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Završetkom ovoga studija student stječe ograničene kompetencije što podrazumijeva mogućnost zapošljavanja na poslove srednje složenosti.

Sveučilišni prijediplomski studij socijalne pedagogije pretežito je orijentiran na stjecanje općih, generičkih znanja, koja su osnova za specijalistička znanja iz uže struke i osnova su za cjeloživotno obrazovanje. Socijalna pedagogija obuhvaća poznavanje razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju, poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na kriminalitet. Studijski program razvija kompetencije razumijevanja poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja te sposobnost procjenjivanja ključnih obilježja pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice.

Studij se sastoji od općih temeljnih sadržaja struke (28% kolegija), pomoćnih sadržaja koji su iz područja srodnih struka (33% kolegija), područja uže discipline (26% kolegija ) i dio programa koji spada u izborne kolegije, a koji studenti biraju iz drugih prijediplomskih sveučilišnih programa (13% kolegija). Tijekom studija studenti stječu interdisciplinarna znanja iz biomedicinskog područja, psihološkog, sociološkog, pravnog, pedagoškog, kriminološkog i penološkog područja.

Kompetencije

Sveučilišni prvostupnici socijalne pedagogije stekli su sljedeće kompetencije:

 • poznavanja - razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju što uključuje i poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na poremećaje u ponašanju,
 • razumijevanja - poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja
 • procjenjivanja - pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice

Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u:

 • institucijama socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta)
 • institucijama pravosuđa (državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznionice, zatvori)
 • institucijama odgoja i obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena)
 • ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova
 • institucijama u području zdravstva (dispanzeri, domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje,psihijatrijske klinike, centri za ovisnost)
 • institucijama u lokalnoj zajednici (privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…)

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove humane genetike ECTS: 2
Teorija odgoja ECTS: 4
Osnove sociologije ECTS: 4
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije ECTS: 4
Osnove socijalne pedagogije ECTS: 4
Statistika ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina ECTS: 1
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Informatika ECTS: 3
Osnove Aikidoa I ECTS: 2
Volonterski rad I ECTS: 3

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Biologijske osnove ponašanja ECTS: 5
Osnove neurologije ECTS: 5
Psihološke osnove poremećaja
u ponašanju I
ECTS: 6
Fenomenologija poremećaja u ponašanju ECTS: 6
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Informatika ECTS: 3
Rehabilitacije igrom I ECTS: 4
Interakcijsko-komunikacijski aspek
odgoja i obrazovanja
ECTS: 3
Osnove Aikidoa II ECTS: 2
Volonterski rad II ECTS: 3

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove kaznenog prava i kaznenog postupka ECTS: 2
Psihopatologija ECTS: 4
Trening komunikacijskih vještina I ECTS: 1
Psihološke osnove poremećaja 
u ponašanju II
ECTS: 5
Penologija I ECTS: 3
Uvod u kriminologiju ECTS: 5
Uvod u penološku rehabilitaciju ECTS: 4
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Informatika ECTS: 2
Mentorski programi ECTS: 3
Grupni rad I ECTS: 4
Osnove Aikidoa III ECTS: 2
Volonterski rad III ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I ECTS: 0

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Seminari iz kriminologije I ECTS: 5
Sociologija marginalnih grupa ECTS: 5
Teorijske osnove socijalnopedagoških intervencija ECTS: 4
Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija ECTS: 4
Penologija II ECTS: 4
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Comparative Criminology I ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji II ECTS: 2
Osnove Aikidoa IV ECTS: 2
Volonterski rad IV ECTS: 3

V. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
intervencijama
ECTS: 7
Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama ECTS: 3
Teorije prevencije I ECTS: 2
Penološka psihologija I ECTS: 3
Kriminologija delikvencije mladih ECTS: 6
Kazneno izvršno pravo i penologija I ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Informatika ECTS: 3
Siromaštvo i socijalna isključenost ECTS: 2
Mediji i kriminalitet ECTS: 3
Trgovanje ljudima ECTS: 2
Osnove Aikidoa V ECTS: 2
Volonterski rad V ECTS: 3

VI. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Institucionalni tretman u penološkoj rehabilitaciji ECTS: 6
Teorija i metodika probacije ECTS: 3
Teorija prevencije II ECTS: 6
Penološka psihologija II ECTS: 3
Kazneno izvršno pravo i penologija II ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Informatika ECTS: 3
Osnove konfliktologije ECTS: 3
Prevencijski programi u obiteljskom 
i školskom okruženju
ECTS: 4
Comparative Criminology II ECTS: 3
Osnove Aikidoa VI ECTS: 2
Volonterski rad VI ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.) (.pdf)

Informacijski paket ECTS-a za ak. god. 2018./2019. - Preddiplomski studiji (.pdf)

Upisi

Upisne kvote

Upisne kvote u ak. god. 2023./2024. za redoviti sveučilišni prijediplomski studij Socijalna pedagogija:
50
(državljani RH) + 2 (strani državljani) + 1 (Hrvati izvan RH)

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Socijalna pedagogija

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na redoviti prijediplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Sociologija ili Psihologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika školske medicine - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Državna matura

Detaljnije informacije o postupku polaganja državne mature potražite na www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Socijalna pedagogija za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa za prijediplomski studij Socijalna pedagogija:

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku.

Razredbeni postupak za prijediplomski studij Socijalna pedagogija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Postupak prijave za upis u ljetnom roku 2023.

Detaljnije informacije o postupku prijave za upis na prijediplomske studije ERF-a u ljetnom razredbenom roku 2023. godine dostupne su na poveznici Ljetni upisni rok 2023.

Prijelaz na ERF

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Razina kvalifikacije: sveučilišni prijediplomski studij (trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u skladu s kompetencijama/ishodima učenja prema diplomi, a na poslovima niže i srednje složenosti u institucijama socijalne skrbi (npr. domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi…); institucijama kaznenog pravosuđa (npr. kaznena tijela, probacijske službe…); institucijama odgoja i obrazovanja (npr. predškolske ustanove, osnovne i srednje škole…); ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova; institucijama u području zdravstva (npr. centri za mentalno zdravlje, psihijatrijske klinike, centri za ovisnost…); te institucijama u lokalnoj zajednici (npr. nevladine organizacije…).

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s problemima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama /zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)