Prijediplomski studij Logopedija

O studiju

Nositelj prijediplomskog studija Logopedija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji prijediplomskog studija Logopedija:

 • Odjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenja sluha

Voditeljica studijskog programa Logopedija: prof. dr. sc. Mirjana Lenček; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bacc. logoped.)

Prijediplomski studij Logopedije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 16. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao /stekla naziv. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, kao i oblicima potpomognute (augmentativne i alternativne) komunikacije. Završetkom ovoga studija studenti su kompetentni sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, te potpomognute (augmentativne i alternativne) kao i socijalne komunikacije pod nadzorom magistra logopedije.

Znanja

Tijekom studija student usvaja teorijska znanja o biološkim osnovama jezika i govora, anatomiji i fiziologiji, fizici govora i akustici te temeljna znanja iz biomedicinskih znanosti kao što su neurologija, otorinolaringologija, psihijatrija, ortodoncija, audiologija, fonijatrija, genetika. Studenti također stječu temeljna znanja iz lingvistike (fonetika/fonologija, semantika, leksik, morfologija/sintaksa i pragmatika), psiholingvistike i neurolingvistike te temeljna znanja iz psihologije (razvojne, kliničke, kognitivne i socijalne), sociologije i pedagogije.

Ovaj nivo studija logopedije uključuje temeljna teoretska znanja o razvojnim i stečenim govornim i jezičnim poremećajima uključujući: motoričke, glasovne, tečnosti govora, poremećaje hranjenja - gutanja, poremećaje čitanja, pisanja i matematike, teškoćama učenja, poremećajima iz autističnog spektra, emocionalno-bihevioralnim komunikacijskim poremećajima, neuro-degenerativnim poremećajima, potpomognutoj (augmentativnoj i alternativnoj) komunikaciji i oštećenjima sluha.

Kompetencije

Nakon završetka prijediplomskog studija Logopedija student postiže kompetencije koje uključuju:

 • pružanje osnovnih stručnih informacija osobama uključenim u habilitaciju ili rehabilitaciju, njihovim obiteljima i široj okolini, kao i drugim stručnjacima koji sudjeluju u njezinom provođenju, a prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje aktivnosti probira poremećaja humane komunikacije prema uputama magistra logopedije,
 • pružanje podrške za stvaranje uvjeta za poticanje ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u sustavu predškolskog odgoja prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje aktivnosti koje potiču razvoj komunikacijskih, jezičnih, slušnih i govornih vještina, te provođenje terapijskih zadataka u ograničenom opsegu prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
 • pružanje podrške unutar školskog sustava za stvaranje uvjeta za napredak učenika s teškoćama i poremećajima učenja, posebno čitanja, pisanja i matematike, prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje terapijskih zadataka unutar školskog sustava, usmjerenih na pomoć učenicima s teškoćama i poremećajima učenja, a posebno čitanja, pisanja i matematike, ali u ograničenom opsegu, te prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
 • samostalno učenje temeljem literature i sudjelovanje u izvođenju terenskih i jednostavnijih stručnih poslova na znanstvenim i stručnim projektima, promotivnim kampanjama, stručnim skupovima i slično,
 • pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija,
 • razvijena svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u logopedskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje,
 • nastavak studiranja na diplomskoj i poslijediplomskoj specijalističkoj i znanstvenoj razini.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove humane genetike ECTS: 4
Funkcionalna anatomija i fiziologija ECTS: 5
Temelji hrvatskoga jezika ECTS: 4
Psihologija ECTS: 5
Uvod u logopediju ECTS: 4
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Interpersonalna komunikacija ECTS: 4
Temelji jezikoslovlja ECTS: 3
Informatika ECTS: 3
Teorija odgoja ECTS: 4

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Fonetika ECTS: 5
Audiologija ECTS: 5
Osnove fiziološke i govorne akustike ECTS: 5
Osnove neurologije ECTS: 5
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Informatika ECTS: 3
Oštećenja vida ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina ECTS: 1
Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja i obrazovanja ECTS: 3

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Ontogeneza komunikacije ECTS: 5
Fonijatrija ECTS: 5
Psiholingvistika ECTS: 5
Statistika ECTS: 5
Hrvatski znakovni jezik 101 ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Psihoakustika ECTS: 3
Neverbalna komunikacija ECTS: 3
Razvoj osoba s autizmom ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije I ECTS: 2

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 102 ECTS: 3
Neurorazvojni jezični poremećaji ECTS: 4
Oštećenja sluha ECTS: 6
Artikulacijsko-fonološki poremećaji ECTS: 5
Poremećaji glasa I ECTS: 5
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Dvojezičnost/višejezičnost ECTS: 3
Sociopedagoški aspekti oštećenja sluha ECTS: 3
Neurogeno degenerativni govorno-jezični poremećaji ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije II ECTS: 2

V. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Rehabilitacija slušanja i govora I ECTS: 5
Poremećaji tečnosti govora ECTS: 5
Disfagije i poremećaji hranjenja ECTS: 4
Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga ECTS: 3
Specifične teškoće učenja ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 202 ECTS: 3
Kraniofacijalne govorne poteškoće ECTS: 3
Neurobiologija spoznaje ECTS: 3
Odabrana poglavlja iz neurokirurgije ECTS: 3
Gluhosljepoća ECTS: 3

VI. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Klinički praktikum u surdologiji ECTS: 4
Razvojni govorno-jezični poremećaji I ECTS: 4
Motorički govorni poremećaji ECTS: 5
Klinički praktikum u logopediji ECTS: 4
Poremećaji čitanja i pisanja I ECTS: 4
Primjena statističkih metoda u logopediji ECTS: 3
IZBORNI PREDMETI
Specifične teškoće učenja: metodika rada ECTS: 3
Neurolingvistka ECTS: 3
Poremećaji matematičkih sposobnosti ECTS: 3
Metodika školskog rada s gluhom i nagluhom djecom ECTS: 3
Hrvatski znakovni jezik 201 ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Logopedija (2010.) (.pdf)

Informacijski paket ECTS-a za ak. god. 2018./2019. - Preddiplomski studiji (.pdf)

Upisi

Upisne kvote

Upisne kvote u ak. god. 2023./2024. za redoviti sveučilišni prijediplomski studij Logopedija:
50
(državljani RH) + 0 (strani državljani) + 1 (Hrvati izvan RH)

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Logopedija

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na redoviti prijediplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 150 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 300 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 250 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika školske medicine - isključujući kriterij
  - procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) isključujući kriterij: prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća**.
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

** Procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) uključuje kratki inicirani razgovor pristupnika s dva člana povjerenstva, čitanje teksta te po potrebi, specifičnu provjeru osobitosti govornog mehanizma i izgovornih obrazaca. Za procjenu nije potrebna nikakva posebna priprema niti ona može utjecati na rezultate jer se vrednuje skup obilježja jezično-govorno-glasovnog statusa koja se stječu od rane predškolske i tijekom školske dobi. Ishod procjene može biti prolazni status ili nepovoljna procjena, odnosno isključivanje iz daljnjeg postupka. Isključujući čimbenici odnose se na odstupanja poput: oštećenja sluha, poremećaja izgovora koji su auditivno i/ili vizualno uočljivi i narušavaju izgovor ili su posljedica strukturalnih promjena u građi i pokretljivosti artikulatora, odstupanja u ritmu i tempu govora, odstupanja u kvaliteti glasa, u tehnici čitanja.

Državna matura

Detaljnije informacije o postupku polaganja državne mature potražite na www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Logopedija za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa za prijediplomski studij Logopedija:

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku.

Razredbeni postupak za prijediplomski studij Logopedija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Postupak prijave za upis u ljetnom roku 2023.

Detaljnije informacije o postupku prijave za upis na prijediplomske studije ERF-a u ljetnom razredbenom roku 2023. godine dostupne su na poveznici Ljetni upisni rok 2023.

Prijelaz na ERF

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.)

Razina kvalifikacije: sveučilišni prijediplomski studij (trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice logopedije kompetentni su sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, potpomognute komunikacije i poremećaja gutanja pod nadzorom magistra logopedije. Zapošljavanje je moguće u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, unutar privatne prakse kao i institucijama lokalne zajednice i nevladina sektora.

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, oblicima potpomognute komunikacije kao i poremećajima gutanja.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)