Preddiplomski studij Socijalna pedagogija

O studiju

Nositelj preddiplomskog studija Socijalna pedagogija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji preddiplomskog studija Socijalna pedagogija:

 • Odsjek za poremećaje u ponašanju
 • Odsjek za kriminologiju

Voditeljica studijskog programa Socijalna pedagogija: izv.prof.dr.sc. Anita Jandrić Nišević; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Preddiplomski studij Socijalne pedagogije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv.

Znanja

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s poremećajima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama /zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Završetkom ovoga studija student stječe ograničene kompetencije što podrazumijeva mogućnost zapošljavanja na poslove srednje složenosti.

Preddiplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije pretežito je orijentiran na stjecanje općih, generičkih znanja, koja su osnova za specijalistička znanja iz uže struke i osnova su za cjeloživotno obrazovanje. Socijalna pedagogija obuhvaća poznavanje razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju, poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na kriminalitet. Studijski program razvija kompetencije razumijevanja poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja te sposobnost procjenjivanja ključnih obilježja pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice.

Studij se sastoji od općih temeljnih sadržaja struke (28% kolegija), pomoćnih sadržaja koji su iz područja srodnih struka (33% kolegija), područja uže discipline (26% kolegija ) i dio programa koji spada u izborne kolegije, a koji studenti biraju iz drugih preddiplomskih sveučilišnih programa (13% kolegija). Tijekom studija studenti stječu interdisciplinarna znanja iz biomedicinskog područja, psihološkog, sociološkog, pravnog, pedagoškog, kriminološkog i penološkog područja.

Kompetencije

Sveučilišni prvostupnici socijalne pedagogije stekli su sljedeće kompetencije:

 • poznavanja - razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju što uključuje i poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na poremećaje u ponašanju,
 • razumijevanja - poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja
 • procjenjivanja - pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice

Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u:

 • institucijama socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta)
 • institucijama pravosuđa (državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznionice, zatvori)
 • institucijama odgoja i obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena)
 • ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova
 • institucijama u području zdravstva (dispanzeri, domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje,psihijatrijske klinike, centri za ovisnost)
 • institucijama u lokalnoj zajednici (privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…)

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove humane genetike Prof.dr.sc. Ingeborg Barišić ECTS: 2
Teorija odgoja Prof.dr.sc. Dubravka Miljković ECTS: 4
Osnove sociologije Prof.dr.sc. Ivan Markešić ECTS: 4
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije Prof.dr.sc. Marta Ljubešić ECTS: 4
Osnove socijalne pedagogije Doc.dr.sc. Neven Ricijaš ECTS: 4
Statistika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina Doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan
Doc.dr.sc. Valentina Kranželić
ECTS: 1
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik Nikola Novaković, prof. ECTS: 2
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Osnove Aikidoa I Doc.dr.sc. Valentina Kranželić ECTS: 2
Volonterski rad I Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 3

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Biologijske osnove ponašanja Doc.dr.sc. Oliver Kozumplik ECTS: 5
Osnove neurologije Prof.dr.sc. Vesna Šerić
Prof.dr.sc. Ivan Mikula
ECTS: 5
Psihološke osnove poremećaja
u ponašanju I
Prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni ECTS: 6
Fenomenologija poremećaja u ponašanju Doc.dr.sc. Neven Ricijaš ECTS: 6
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik Nikola Novaković, prof. ECTS: 2
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Rehabilitacije igrom I Prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev ECTS: 4
Interakcijsko-komunikacijski aspek
odgoja i obrazovanja
Prof.dr.sc. Dubravka Miljković ECTS: 3
Osnove Aikidoa II Doc.dr.sc. Valentina Kranželić ECTS: 2
Volonterski rad II Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 3

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove kaznenog prava i kaznenog postupka Prof.dr.sc. Petar Veić ECTS: 2
Psihopatologija Prof.dr.sc. Neven Henigsberg ECTS: 4
Trening komunikacijskih vještina I Doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić
Prof.dr.sc. Antonija Žižak
ECTS: 1
Psihološke osnove poremećaja 
u ponašanju II
Prof.dr.sc. Marija Lebedina-Manzoni ECTS: 5
Penologija I Prof.dr.sc. Vladimira Žakman-Ban ECTS: 3
Uvod u kriminologiju Prof.dr.sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović ECTS: 5
Uvod u penološku rehabilitaciju Doc.dr.sc. Anita Jandrić Nišević
Prof.dr.sc. Ljiljana Mikšaj Todorović
ECTS: 4
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 2
Mentorski programi Prof.dr.sc. Antonija Žižak ECTS: 3
Grupni rad I Doc.dr.sc. Anamarija Žic Ralić ECTS: 4
Osnove Aikidoa III Doc.dr.sc. Valentina Kranželić ECTS: 2
Volonterski rad III Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I Prof.dr.sc. Antonija Žižak ECTS: 0

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Seminari iz kriminologije I Doc.dr.sc. Anita Jandrić Nišević ECTS: 5
Sociologija marginalnih grupa Prof.dr.sc. Zoran Šućur ECTS: 5
Teorijske osnove socijalnopedagoških intervencija Prof.dr.sc. Antonija Žižak ECTS: 4
Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač ECTS: 4
Penologija II Prof.dr.sc. Irma Kovčo-Vukadin ECTS: 4
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Comparative Criminology I Prof.dr.sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji II Prof.dr.sc. Antonija Žižak ECTS: 2
Osnove Aikidoa IV Doc.dr.sc. Valentina Kranželić ECTS: 2
Volonterski rad IV Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 3

V. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
intervencijama
Prof.dr.sc. Antonija Žižak ECTS: 7
Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama Doc.dr.sc. Neven Ricijaš ECTS: 3
Teorije prevencije I Prof.dr.sc. Josipa Bašić ECTS: 2
Penološka psihologija I Prof.dr.sc. Marija Lebedina-Manzoni ECTS: 3
Kriminologija delikvencije mladih Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač ECTS: 6
Kazneno izvršno pravo i penologija I Prof.dr.sc. Vladimira Žakman-Ban ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Siromaštvo i socijalna isključenost ECTS: 2
Mediji i kriminalitet Prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin ECTS: 3
Trgovanje ljudima Prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin ECTS: 2
Osnove Aikidoa V Doc.dr.sc. Valentina Kranželić ECTS: 2
Volonterski rad V Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač ECTS: 3

VI. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Institucionalni tretman u penološkoj rehabilitaciji Prof.dr.sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović ECTS: 6
Teorija i metodika probacije Doc.dr.sc. Neven Ricijaš ECTS: 3
Teorija prevencije II Prof.dr.sc. Josipa Bašić ECTS: 6
Penološka psihologija II Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtarić ECTS: 3
Kazneno izvršno pravo i penologija II Prof.dr.sc. Vladimira Žakman-Ban ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Osnove konfliktologije Dr.sc. Radojka Kraljević ECTS: 3
Prevencijski programi u obiteljskom 
i školskom okruženju
Doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan
Doc.dr.sc. Valentina Kranželić
ECTS: 4
Comparative Criminology II Prof.dr.sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović
Prof.dr.sc. Sudipto Roy
ECTS: 3
Osnove Aikidoa VI Doc.dr.sc. Valentina Kranželić ECTS: 2
Volonterski rad VI Prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.) (.pdf)

Upisi

Upisne kvote za ak. god. 2017./2018.: 45 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Sociologija ili Psihologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Sve informacije u vezi prijave i polaganja državne mature potražite na www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Vodič za upis u I. godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2017./2018.(.pdf)

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Razina kvalifikacije: preddiplomski sveučilišni studij (trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u skladu s kompetencijama/ishodima učenja prema diplomi, a na poslovima niže i srednje složenosti u institucijama socijalne skrbi (npr. domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi…); institucijama kaznenog pravosuđa (npr. kaznena tijela, probacijske službe…); institucijama odgoja i obrazovanja (npr. predškolske ustanove, osnovne i srednje škole…); ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova; institucijama u području zdravstva (npr. centri za mentalno zdravlje, psihijatrijske klinike, centri za ovisnost…); te institucijama u lokalnoj zajednici (npr. nevladine organizacije…).

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s problemima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama /zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)