Diplomski studij Socijalna pedagogija

O studiju

Nositelj diplomskog studija Socijalna pedagogija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji diplomskog studija Socijalna pedagogija:

 • Odsjek za poremećaje u ponašanju
 • Odsjek za kriminologiju

Voditelj diplomskog studija Socijalna pedagogija: izv. prof. dr. sc. Dalibor Doležal; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: dvije akademske godine ili 4 semestra

ECTS bodovi: 120

Naziv stručnjaka: magistar socijalne pedagogije / magistra socijalne pedagogije (mag. paed. soc.)

Diplomski studij Socijalne pedagogije izvodi se od akademske godine 2008./2009. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Studijski program je organiziran kroz dva modula:

 1. Djeca i mladi
 2. Odrasli

Znanja

Diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije pretežito je orijentiran na stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija iz uže struke i osnova je za cjeloživotno obrazovanje. Socijalna pedagogija obuhvaća poznavanje razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju što uključuje i poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na kriminalitet. Taj studijski program razvija kompetencije razumijevanja poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja te sposobnost procjenjivanja ključnih obilježja pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice.

Kompetencije

Kompetencije koje se stječu završetkom diplomskog studija Socijalne pedagogije:

 • planiranje i provedba stručnog rada - planiranje individualnog i grupnog rada, odgojno savjetodavnog rada, izvaninstitucionalnog, institucionalnog i poluinstitucionalnog rada, rada usmjerenog na životni prostor pojedinca
 • komunikacijsko-refleksivne kompetencije - empatičnost, odgovornost za vlastiti profesionalni razvoj, samopromatranje, interpersonalne komunikacije
 • suradnja - s obitelji korisnika, s ostalim sudionicima u okruženju korisnika, s interdisciplinarnim timovima
 • priprema, vođenje i evaluacija socijalnopedagoških projekata, kao i analitičko-istraživački rad za potrebe prakse

Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u:

 • institucijama socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta)
 • institucijama pravosuđa (državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznionice, zatvori)
 • institucijama odgoja i obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena)
 • ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova
 • institucijama u području zdravstva (dispanzeri, domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje,psihijatrijske klinike, centri za ovisnost)
 • institucijama u lokalnoj zajednici (privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…)

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete, ispuniti obvezu praktičnoga rada u odabranim institucijama, treba pod vodstvom mentora napisati diplomski rad znanstvenog karaktera (istraživački ili pregledni), te ga obraniti pred povjerenstvom od tri člana.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao / stekla naziv. Studij je zasnovan na temeljnim i specijalističkim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s poremećajima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama/zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Sosijalnopedagoška procjena I ECTS: 5
Strategijski pristupi preventivnim intervencijama u zajednici ECTS: 4
Informacijski sustavi u socijalnoj pedagogiji ECTS: 4
Kriminologija ECTS: 4
Socijalna patologija I ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Izvansudska nagodba ECTS: 3
Osoblje u penalnim ustanovama ECTS: 3
Nasilje u obitelji ECTS: 3
Etička motrišta u penologiji ECTS: 3
Evaluacija intervencijskih programa ECTS: 3
Istraživački projekti u kriminologiji ECTS: 3
Preventivne kampanje ECTS: 3
Nasilje u mladenačkim vezama ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Kriminologija ECTS: 4
Strategijski pristupi preventivnim intervencijama u zajednici ECTS: 4
Penološka rehabilitacija ECTS: 4
Informacijski sustavi u socijalnoj pedagogiji ECTS: 4
Suvremene metode tretmana ovisnika ECTS: 4
Socijalna patologija I ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Izvansudska nagodba ECTS: 3
Osoblje u penalnim ustanovama ECTS: 3
Nasilje u obitelji ECTS: 3
Etička motrišta u penologiji ECTS: 3
Evaluacija intervencijskih programa ECTS: 3
Istraživački projekti u kriminologiji ECTS: 3
Preventivne kampanje ECTS: 3
Nasilje u mladenačkim vezama ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III ECTS: 2

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Uvod u znanstveni rad ECTS: 3
Socijalnopedagoška procjena II ECTS: 4
Tretman ovisnika ECTS: 3
Seminari iz kriminologije II ECTS: 3
Forenzička psihijatrija ECTS: 4
Kognitivno bihevioralni pristup u tretmanu 
poremećaja u ponašanju
ECTS: 3
Socijalna patologija II ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Savjetovanje ECTS: 3
Socijalnopedagoški rad s obitelji ECTS: 3
Tretman ovisnika ECTS: 3
Trening socijalnih vještina II ECTS: 3
Praktikum iz terapije igrom ECTS: 3
Comparative Criminology III ECTS: 3
Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji IV ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Uvod u znanstveni rad ECTS: 3
Seminari iz kriminologije II ECTS: 3
Klinička kriminologija ECTS: 4
Forenzička psihijatrija ECTS: 4
Kognitivno bihevioralni pristup u
tretmanu poremećaja u ponašanju
ECTS: 3
Socijalna patologija II ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Savjetovanje ECTS: 3
Socijalnopedagoški rad s obitelji ECTS: 3
Tretman ovisnika ECTS: 3
Trening socijalnih vještina II ECTS: 3
Praktikum iz terapije igrom ECTS: 3
Comparative Criminology III ECTS: 3
Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji IV ECTS: 2

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Razvoj i implementacija preventivnih programa ECTS: 4
Socijalna politika ECTS: 4
Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima ECTS: 4
Praksa u trajanju od šest tjedana 
(tijekom studenog i prosinca)
ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Psihoterapija ECTS: 3
Viktimologija ECTS: 3
Suvremene metode tretmana ovisnika ECTS: 3
Istraživanja u prevenciji ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Razvoj i implementacija preventivnih programa ECTS: 4
Socijalna politika ECTS: 4
Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima ECTS: 4
Praksa u trajanju od šest tjedana 
(tijekom studenog i prosinca)
ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Psihoterapija ECTS: 3
Viktimologija ECTS: 3
Suvremene metode tretmana ovisnika ECTS: 3
Istraživanja u prevenciji ECTS: 2

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta ECTS: 4
Kvantitativne metode ECTS: 3
Posttretmanska zaštita djece i mladih ECTS: 2
Diplomski rad ECTS: 12
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Etika u prevencijskim istraživanjima ECTS: 2
Upravljanje zatvorima ECTS: 3
Doživljajna pedagogija ECTS: 3
Policija i društvo ECTS: 2
Comparative Criminology IV ECTS: 3

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta ECTS: 4
Kriminalna karijera i kriminalni životni stil ECTS: 3
Kvantitativne metode ECTS: 3
Poslijepenalna zaštita ECTS: 2
Diplomski rad ECTS: 12
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Etika u prevencijskim istraživanjima ECTS: 2
Upravljanje zatvorima ECTS: 3
Doživljajna pedagogija ECTS: 3
Policija i društvo ECTS: 2
Comparative Criminology IV ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.) (.pdf)

Informacijski paket ECTS-a za ak. god. 2018./2019. - Diplomski studiji (.pdf)

Upisi

Upisne kvote

Upisne kvote za ak. god. 2022./2023.: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Socijalna pedagogija u ak. god. 2022./2023.

Uvjeti upisa:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 2. u inozemstvu završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij srodan socijalnoj pedagogiji (npr. studij specijalne pedagogije, studij poremećaja u ponašanju),
 3. završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij srodnih znanstvenih disciplina (psihologije, socijalnog rada, sociologije ili pedagogije)

Sljedeći uvjeti upisa (4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike pod 2. za koje povjerenstvo utvrdi da nije ispunjen uvjet srodnosti studija/studijskih programa* i za sve pristupnike pod 3. te su isključujući čimbenici ako ih prethodno navedeni pristupnici na zadovolje.

4. položeni razlikovni predmeti s preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalna pedagogija na ERF-u**:

 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju (6 ECTS-a)
 • Kriminologija delinkvencije mladih (6 ECTS-a)
 • Teorije prevencije I (2 ECTS-a)
 • Uvod u kriminologiju (5 ECTS-a)
 • Penologija I (3 ECTS-a)
 • Uvod u penološku rehabilitaciju (4 ECTS-a)
 • Kazneno izvršno pravo i penologija I (4 ECTS-a)

* O srodnosti studija/studijskih programa odlučuje tročlano povjerenstvo koje čini prodekan za studije i studente, pročelnik Odsjeka za kriminologiju i pročelnik Odsjeka za poremećaje u ponašanju.

** Studenti imaju mogućnost navedene predmete upisati i položiti isključivo kao izborne predmete tijekom studija na drugom (matičnom) fakultetu.

5. zadovoljenje/nezadovoljenje zdravstvenih kriterija temeljem potvrde liječnika školske medicine i eventualnog razgovora s pristupnikom

Obvezna natječajna dokumentacija:

 • diploma/ isprava o završenom studiju (izuzevši pristupnike pod toč 1. uvjeta)
 • potvrda o položenim razlikovnim predmetima (ako je primjenjivo)
 • potvrda liječnika školske medicine (ako je primjenjivo)

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 4., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz toč. 1, 2. i 3. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Detaljnije informacije o postupku prijave dostupne su na poveznici Upisi na diplomske studije.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
magistar socijalne pedagogije / magistra socijalne pedagogije (mag. paed. soc.)

Razina kvalifikacije: diplomski sveučilišni studij (dvogodišnji studij, 120 ECTS bodova)

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad na poslovima visoke složenosti u okviru institucija: socijalne skrbi (npr. centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta…), institucija kaznenog pravosuđa (npr. državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznena tijela, probacijske službe…), institucija odgoja i obrazovanja (npr. predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, učenički domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena…),ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova,institucija u području zdravstva (npr. domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje, psihijatrijske klinike, centri za ovisnost…), institucija u lokalnoj zajednici (npr. privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…).

Diplomski studij Socijalna pedagogija osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na cijelom kontinuumu intervencija - prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju - za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za probleme ili s problemima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije, socijalne integracije i uključivanja.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)