Diplomski studij Logopedija

O studiju

Nositelj diplomskog studija Logopedija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji diplomskog studija Logopedija:

 • Odjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenja sluha

Voditeljica studijskog programa Logopedija: prof. dr. sc. Mirjana Lenček; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: dvije akademske godine ili 4 semestra

ECTS bodovi: 120

Naziv stručnjaka: magistar logopedije / magistra logopedije (mag. logoped.)

Diplomski studij Logopedije izvodi se od akademske godine 2008./2009. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. godine i 22. kolovoza 2006. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije (definicija Europskog udruženja logopeda – CPLOL).

Znanja

Studij Logopedije uključuje temeljna teoretska znanja iz:

 • Temeljnih logopedskih disciplina kao što su: afazija, dizartrija, dispraksija, komunikacijski poremećaji, razvojni govorno-jezični poremećaji, poremećaji glasa, poremećaji tečnosti govora, poremećaji hranjenja i gutanja, poremećaji čitanja i pisanja, poremećaji uzrokovani cerebralnom paralizom, oštećenja sluha i kompleksni poremećaji;
 • Pomoćnih disciplina kao što su: biomedicinske znanosti, znanosti o jeziku i znanosti o ponašanju,
 • Metoda istraživanja.

Logoped je nezavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procjene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja (definicija svjetskog udruženja logopeda i fonijatara – IALP-a, The International Association of Logopedics and Phoniatrics: Guidelines for initial education in logopedics, 1993). Logoped je osposobljen za rad na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s teškoćama u razvoju (intelektualne teškoće, cerebralna paraliza, motoričke i kronične bolesti, sljepoća, slabovidnost, autizam) kao i za odabir i razvoj podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava.

Logopedi rade u:

 1. sustavu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, pedijatrijskim, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim i fonijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima),
 2. području odgoja i obrazovanja (kao stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za odgoj i obrazovanje),
 3. sustavu socijalne skrbi (dječjim domovima, gerijatrijskim ustanovama),
 4. posebnim ustanovama (centrima i ustanovama za rehabilitaciju),
 5. znanstvenoistraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima),
 6. nevladinim udrugama i
 7. privatnoj praksi.

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete, ispuniti obvezu praktičnoga rada u odabranim institucijama, treba pod vodstvom mentora napisati diplomski rad koji može biti istraživački ili pregledni, opsega 40-50 stranica. Diplomski rad se brani pred povjerenstvom od tri člana.

Kompetencije

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv. Nakon završetka diplomskog studija Logopeije logoped postaje nezavisni stručnjak koji se bavi prevencijom, procjenom, dijagnostikom, intervencijskim tretmanom i istraživanjima u području govorno-jezične patologije i oštećenja sluha, odnosno, poremećajima komunikacije svih dobnih skupina, neovisno o uzroku oštećenja. Znanstveno i stručno proučava ljudsku komunikaciju i patološka odstupanja u komunikacijskim procesima (koji se odnose na razumijevanje i produkciju govornoga i pisanoga jezika, kao i odgovarajućih oblika neverbalne komunikacije).

U rehabilitacijskom procesu logopedski rad obuhvaća:

 • jezične poremećaje
 • poremećaje artikulacije
 • govorne poremećaje
 • poremećaje glasa
 • poremećaje tečnosti govora
 • afazije i druge neurološke poremećaje jezika (dizartrija, apraksija)
 • poremećaje pisanog jezika (disleksija, dizgrafija, diskalkulija)
 • učenje govora kod gluhe djece
 • jezičnu terapiju osoba oštećenog sluha
 • terapiju poremećaja hranjenja i gutanja
 • terapiju poremećaja uslijed povrede Eustahijeve tube
 • podržavanje komunikacije osoba oštećenoga mozga, povezanog sa starenjem

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Fonološki poremećaji ECTS: 4
Razvojni govorno-jezični poremećaji II ECTS: 5
Razvojna psiholingvistika ECTS: 5
Psihološki aspekti oštećenja sluha ECTS: 3
Logopedska praksa ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Jezični razvoj gluhih i nagluhih osoba ECTS: 3
Sustavi komunikacije osoba oštećena sluha ECTS: 3
Hrvatski znakovni jezik 301 ECTS: 3
Forenzična akustika i fonetikamatika ECTS: 3
Poremećaji govora i jezika u osoba s MR ECTS: 3
Potpomognuta komunikacija ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije ECTS: 2

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Afazija I ECTS: 5
Znanstveno istraživačke metode u logopediji ECTS: 4
Poremećaji čitanja i pisanja II ECTS: 4
Poremećaji glasa II ECTS: 4
Logopedska praksa ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 302 ECTS: 3
Metodologija jezičnih istraživanja ECTS: 3
Neurobiologija jezika ECTS: 3
Neurolingvistika II ECTS: 3
Računalna obrada dječjega jezika ECTS: 3
Specifična neurološka dijagnostika u
funkciji logopedije
ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije ECTS: 2

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Logopedska dijagnostika ECTS: 5
Rehabilitacija slušanja i govora II ECTS: 4
Mucanje ECTS: 5
Poremećaji socijalne komunikacije ECTS: 3
Logopedska praksa ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Afazija II ECTS: 3
Hrvatski znakovni jezik 401 ECTS: 3
Materinski i inojezični hrvatski ECTS: 3
Narativna analiza u procjeni govorno-jezičnih
sposobnosti
ECTS: 3
Jezične teškoće dvojezične djece ECTS: 3

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Govorna akustika ECTS: 5
Logopedska praksa ECTS: 4
Pojedinačni istraživački rad
(izrada diplomskog rada)
ECTS: 15
IZBORNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 402 ECTS: 3
Selektivni mutizam ECTS: 3
Diferencijalna dijagnostika poremećaja
tečnosti govora
ECTS: 3
Dvojezično obrazovanje gluhe djece ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Logopedija (2010.) (.pdf)

Informacijski paket ECTS-a za ak. god. 2018./2019. - Diplomski studiji (.pdf)

Upisi

Upisne kvote

Upisne kvote za ak. god. 2022./2023.: 53 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Logopedija u ak. god. 2022./2023.

Uvjeti upisa:

1. završen preddiplomski sveučilišni studij logopedije:

a) završen preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 20 bodova ili
b) završen drugi preddiplomski sveučilišni studij logopedije - 10 bodova
(Bodovi navedeni u 1. uvjetu upisa temelje se na stečenim kompetencijama.)

2. prosjek ocjena na završenom preddiplomskog sveučilišnom studiju logopedije iz 1. uvjeta upisa (toč. a i b)  3,50 i više - prosjek se pretvara u bodove (1:1)

Sljedeći uvjeti upisa (3.,4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

3. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij/dio natječajne dokumentacije - zadovoljava/ne zadovoljava
Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta uz ispunjenje uvjeta 4. i 5.

4. provjera jezično-govorno-glasovnog statusa - položena/nepoložena
Nepoložena provjera isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.

5. provjera znanja lingvističkih pristupa hrvatskom jeziku (pisana i usmena) - položena/nepoložena
Provjera navedena u 5. uvjetu upisa smatrat će se položenom ako pristupnik ostvari minimalno 60% od ukupno mogućih 100 bodova.
Literatura - provjera znanja lingvističkih pristupa hrvatskom jeziku

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 5., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema bodovima iz 1. i 2. uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Detaljnije informacije o postupku prijave dostupne su na poveznici Upisi na diplomske studije.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije: magistra logopedije / magistar logopedije (mag. logoped.)

Razina kvalifikacije: Diplomski sveučilišni studij (dvogodišnji studij, 120 ECTS bodova)

Logopedi rade u:

 1. sustavu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, pedijatrijskim, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim i fonijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima),
 2. području odgoja i obrazovanja (kao stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za odgoj i obrazovanje),
 3. sustavu socijalne skrbi (dječjim domovima, gerijatrijskim ustanovama),
 4. posebnim ustanovama (centrima i ustanovama za rehabilitaciju),
 5. znanstveno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima),
 6. nevladinim udrugama i
 7. privatnoj praksi.

Magistar logopedije je nezavisni stručnjak koji se bavi prevencijom, procjenom, dijagnostikom, intervencijskim tretmanom i istraživanjima u području jezično-govorne patologije i oštećenja sluha, odnosno, poremećajima komunikacije svih dobnih skupina, neovisno o uzroku oštećenja, te poremećajima gutanja. Znanstveno i stručno proučava ljudsku komunikaciju i patološka odstupanja u komunikacijskim procesima (koji se odnose na razumijevanje i proizvodnju govornoga i pisanoga jezika, kao i odgovarajućih oblika neverbalne komunikacije).

Logopedski rad provodi se u domeni komunikacijskih poremećaja (teškoće socijalne komunikacije, poremećaji iz autističnog spektra), jezičnih poremećaja, govornih poremećaja (poremećaji artikulacije, poremećaji tečnosti govora, i dr.), poremećaja glasa, afazije i drugih neuroloških poremećaja jezika (dizartrija, apraksija), poremećaja pisanog jezika (disleksija, disgrafija), diskalkulije, specifičnih teškoća učenja, oštećenja sluha, poremećaja hranjenja i gutanja te odabira oblika potpomognute komunikacije.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)