Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija

O studiju

Nositelj diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija:

 • Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije
 • Odsjek za oštećenja vida

Voditelj diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: dvije akademske godine ili 4 semestra

ECTS bodovi: 120

Naziv stručnjaka: magistar edukacijske rehabilitacije / magistra edukacijske rehabilitacije (mag. rehab. educ.)

Studijski program je organiziran kroz tri modula:

 1. Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
 2. Rehabilitacija osoba oštećena vida
 3. Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije

U okviru studijskog programa Edukacijska rehabilitacije studenti stječu znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Znanja

Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Studenti po završetku modula mogu analizirati značajke razvoja i funkcioniranja, u različitim socijalnim kontekstima, djece i odraslih osoba s teškoćama učenja, ADHD-om, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima iz autističnog spektra te višestrukim teškoćama. Znaju odabrati primjerene tehnike procjene, provesti procjenu, integrirati podatke iz različitih izvora procjene te razumjeti ishode procjene na izradu individualiziranih programa i procesa poučavanja. Samostalno kreiraju, primjenjuju i evaluiraju individualizirane edukacijsko-rehabilitacijske postupke primjerene specifičnim potrebama pojedinaca i skupina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju i zapošljavanju. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju aktivnosti unapređenja socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na svim razinama ekoloških sustava. Argumentima zastupaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava. Zastupaju shvaćanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta (obitelj, odgojno – obrazovne ustanove, šira okolina). Sposobni su promicati prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kao i osoba s invaliditetom u zajednici.

Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida

U dijelu studijskog programa koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, studenti diplomskog studija stječu znanja i vještine planiranja, kreiranja i provođenja edukacijsko-rehabilitacijske procjene osoba s teškoćama vizualne percepcije kao i mogućnost samostalne realizacije cjelokupnog edukacijsko-rehabilitacijskog rada sa slijepim i slabovidnim osobama. Tijekom studija se stječu specifična znanja i vještine ta se razvija usmjerenost na suvremeni pristup u edukacijsko-rehabilitacijskom području. Kroz ovaj program studenti također stječu i kompetencije potrebne za suradnju s različitim profilima stručnjaka koji su profesionalno vezani uz osobe s teškoćama vizualne percepcije te razvijaju vještine potrebne za profesionalnu komunikaciju s njima usmjerenu prema što kvalitetnijoj podršci.

Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije

U dijelu studijskog programa koji se odnosi na modul Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije studenti stječu kompetencije za primjenu diferencijalne dijagnostike, na osnovi analize psihosomatskih somatopsihičkih i psihosocijalnih čimbenika u ponašanju osobe; integrativnih, holističkih i sofroloških modela u prevenciji, edukaciji, terapiji, ranoj razvojnoj i kompleksnoj rehabilitaciji i palijativnoj skrbi; za primjenu kreativnih terapija i art terapija te drugih komplementarnih suportivnih metoda uz standardne oblike edukacije, liječenja i rehabilitacije; prikladnih metoda kliničke procjene; samostalno koncipiranje protokola za terapiju, edukaciju i evaluaciju (ovisno o dijagnozi, kliničkoj slici i potrebama subjekta...); interdisciplinarnu komunikaciju; multidimenzionalne pristupe u otkrivanju i podržavanju životnih potencijala i kvalitete življenja.

Kompetencije

Magistri edukacijske rehabilitacije imaju usvojena znanja i vještine potrebne za:

 • profesionalnu interdisciplinarnu suradnju (u edukaciji, rehabilitaciji i kliničkoj praksi)
 • neposredni odgojno-obrazovni rad
 • savjetovanje drugih stručnjaka i roditelja, kao i za superviziju rada prvostupnika koji je završio preddiplomski studij edukacijske – rehabilitacije
 • Osposobljeni su za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija
 • Sposobni su planirati i provoditi znanstvena istraživanja
 • Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao / stekla naziv. Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, edukacijski i rehabilitacijski postupci koji su povezani s oštećenjima vida, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, kreativnim i art/ekspresivnim terapijama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti, regulirane Zakonom o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 124, 2011).

Nastavni plan i program

I.semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Strategije poučavanja učenika s intelektualnim
teškoćama I
ECTS: 5
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II ECTS: 5
Razvoj djece s teškoćama učenja ECTS: 5
Inkluzivni pristup odnosu s vršnjacima ECTS: 5
IZBORNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Senzorna integracija ECTS: 3
Kognitivne strategije učenja ECTS: 3
Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji ECTS: 3
Potpomognuta komunikacija ECTS: 3
Obrazovni sustavi i kurikulumi ECTS: 3
Odabrane teme iz inkluzivne edukacije i rehabilitacije ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Kvantitativne metode istraživanja ECTS: 5
Komunikacija osoba oštećena vida ECTS: 6
Psiho-socijalne implikacije oštećenja vida ECTS: 4
Profesionalna rehabilitacija osoba oštećena vida ECTS: 5
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Trening komunikacijskih vještina ECTS: 2
Potpomognuta komunikacija ECTS: 3
Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji ECTS: 3
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I ECTS: 2
Filozofska antropologija ECTS: 3

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Metode u edukaciji i okupacijskoj terapiji ECTS: 5
Motorički poremećaji, kronične bolesti i
sofrologija III
ECTS: 5
Praktikum iz kreativne terapije II ECTS: 5
Psihosocijalna onkologija ECTS: 5
Praktikum iz odabranog kolegija ECTS: 2
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Potpomognuta komunikacija ECTS: 3
Razvojna psiholingvistika ECTS: 5
Forenzična akustika i fonetika ECTS: 3
Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji ECTS: 3
Filozofska antropologija ECTS: 3

II.semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Uvod u znanstveni rad ECTS: 3
Kvantitativne metode ECTS: 3
Osobno usmjereno planiranje podrške I ECTS: 5
Programiranje u radu s osobama s poremećajima
iz autističnog spektra I
ECTS: 5
Praksa iz odabranog kolegija (dva tjedna) ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Praktikum iz rehabilitacije putem pokreta ECTS: 3
Poremećaji čitanja i pisanja ECTS: 5
Suradnja ECTS: 3
Samozastupanje ECTS: 3
Praktikum iz rada s obitelji ECTS: 3
Grupni rad II ECTS: 3
Odabrane teme iz inkluzivne edukacije i rehabilitacije ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Uvod u znanstveni rad ECTS: 3
Oštećenja vida s dodatnim utjecajnim teškoćama ECTS: 6
Funkcionalna procjena osoba oštećena vida ECTS: 5
Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji
osoba oštećena vida
ECTS: 4
Praksa studenata (jedan tjedan) ECTS: 2
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Filozofska antropologija ECTS: 3
Savjetovanje ECTS: 3
Grupni rad II ECTS: 3
Odrasle osobe oštećena vida ECTS: 4
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije II ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Kvantitativne metode istraživanja ECTS: 4
Psihoterapija ECTS: 3
Kreativna terapija III ECTS: 5
Psihosomatika i metode kliničke procjene II ECTS: 6
Patografije znanstvenika i umjetnika ECTS: 3
Praktikum iz odabranog kolegija ECTS: 2
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Neurobiologija jezika ECTS: 3
Afazija I ECTS: 5
Savjetovanje ECTS: 3
Filozofska antropologija ECTS: 3

III.semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Individualizirani edukacijski programi ECTS: 5
Zapošljavanje osoba s invaliditetom ECTS: 5
Osobno usmjereno planiranje podrške II ECTS: 5
Programiranje u radu s osobama s poremećajem
iz autističnog spektra II
ECTS: 5
IZBORNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Praktikum iz terapije igrom ECTS: 3
Rana intervencija ECTS: 3
Mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama ECTS: 4
Supervizija u inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji ECTS: 3

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Elektronička pomagala i tehnike u rehabilitaciji 
osoba oštećena vida
ECTS: 5
Orijentacija i kretanje I ECTS: 5
Poučavanje Brailleovog pisma ECTS: 6
Socijalne vještine ECTS: 4
Praksa studenata (jedan tjedan) ECTS: 2
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Informacijski sustavi u rehabilitacij osoba oštećena vida ECTS: 4
Psihoterapija ECTS: 3
Psihosocijalna onkologija ECTS: 3
Brailleov kratkopis ECTS: 4

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Asistivna i rehabilitacijska tehnologja ECTS: 3
Psihosomatika i metode kliničke procjene III ECTS: 6
Klinička sofrologija i rehabilitacija ECTS: 6
Zapošljavanje osoba s invaliditetom ECTS: 4
Praktikum iz odabranog kolegija ECTS: 2
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Rana intervencija ECTS: 3
Sustavi komunikacije osoba oštećena sluha ECTS: 3
Mucanje ECTS: 5
Poremećaji socijalne komunikacije ECTS: 3
Mentalno zdravlje osoba s intelektualnim
teškoćama
ECTS: 4
Informatika ECTS: 4

IV.semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Višestruke teškoće ECTS: 5
Kvantitativne metode istraživanja ECTS: 4
Praksa iz odabranog kolegija (dva tjedna) ECTS: 4
Diplomski rad ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI - Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Strategije poučavanja učenika s intelektualnim
teškoćama II
ECTS: 5
Zapošljavanje uz podršku ECTS: 3
Oštećenja sluha ECTS: 6

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Orijentacija i kretanje II ECTS: 5
Svakodnevne vještine ECTS: 4
Praksa studenata (jedan tjedan) ECTS: 2
Diplomski rad ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida
Estetika i crtež ECTS: 4
Gluhosljepoća ECTS: 3
Adaptacija metodičko-didaktičkih sredstava u 
rehabilitaciji osoba oštećena vida
ECTS: 4
Osnove optike i optička pomagala u 
rehabilitaciji osoba oštećena vida
ECTS: 4

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Kvantitativne metode istraživanja ECTS: 4
Kreativna terapija i art/ekspresivne psihoterapije ECTS: 5
Uvod u znanstveni rad ECTS: 3
Praktikum iz odabranog kolegija ECTS: 2
Diplomski rad ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI - Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije
Estetika i crtež ECTS: 4
Selektivni mutizam ECTS: 3
Govorna akustika ECTS: 5

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Inkluzivna edukacija i rehabilitacija (2010.) (.pdf)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Rehabilitacija, sofrologija, kreativna terapija i art/ekspresivna terapija (2010.) (.pdf)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Rehabilitacija osoba oštećena vida (2010.) (.pdf)

Informacijski paket ECTS-a za ak. god. 2018./2019. - Diplomski studiji (.pdf)

Upisi

Upisne kvote

Upisne kvote za upis redovitih studenata u ak. god. 2022./2023.:
70
(državljani RH) + 2 (strani državljani)

Upisne kvote za upis izvanrednih studenata u ak. god. 2022./2023.:
50
(državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na redoviti i izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija u ak. god. 2022./2023.

Uvjeti upisa:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 2. u inozemstvu završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij srodan studiju Rehabilitacija*
 3. prosjek ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz 1. i 2. uvjeta upisa najmanje 3,50;

* O srodnosti studija/studijskih programa odlučuje peteročlano povjerenstvo koje čini prodekan za studije i studente, voditelj Vijeća studija Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija te pročelnici Odsjeka za oštećenja vida, Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju i Odsjeka za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju navedene kriterije od 1. do 3., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz toč. 1, 2. i 3. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Detaljnije informacije o postupku prijave dostupne su na poveznici Upisi na diplomske studije.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
magistar edukacijske rehabilitacije / magistra edukacijske rehabilitacije (mag.rehab.educ.)

Razina kvalifikacije: diplomski sveučilišni studij (dvogodišnji studij, 120 ECTS bodova)

Magistar edukacijske rehabilitacije može obavljati samostalnu edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u radnom odnosu ili u privatnoj praksi u ustanovama u kojima se obavlja djelatnost zdravstva, znanosti, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi na poslovima visoke složenosti (Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti, Narodne novine, broj 124, 2011).

Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, edukacijski i rehabilitacijski postupci koji su povezani s oštećenjima vida, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, kreativnim i art/ekspresivnim terapijama.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)