Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Marine Trbus, univ. spec. iur. 7. srpnja 2023.

Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 12. lipnja 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Marina Trbus, univ. spec. iur. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Doprinos stila privrženosti i maladaptivnih shema u pojavnosti usamljenosti kod mladih" u petak, 7. srpnja 2023. godine s početkom u 14,00 sati.

Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Martina Ferić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, Studijski centar socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, vanjska članica.