Javna obrana doktorskog rada Katarine Šarčević Ivić-Hofman 8. srpnja 2022.

Doktorski rad pod naslovom "Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka" pristupnica Katarina Šarčević Ivić-Hofman branit će u petak, 8. srpnja 2022. godine s početkom u 10,00 sati.

Obrana će se održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P10) pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2021./2022. održanoj 13. lipnja 2022. godine u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, vanjska članica.