Javna obrana teme doktorskog rada Dore Knežević, mag. logoped. 5. svibnja 2021.

Temu doktorskog rada pod naslovom "Interakcija između govorno-motoričkih deficita i fonoloških sposobnosti u djece s dječjom govornom apraksijom (DGA)" pristupnica Dora Knežević, mag. logoped. branit će u srijedu, 5. svibnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta uZagrebu (predavanonica P10) pred Povjerenstvom izabranim na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 19. travnja 2021. godine u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Mirjana Lenček,
    redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Draženka Blaži,
    redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. dr. sc. Claire Sangster Jokić,
    znanstvena suradnica, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, vanjska članica