Javna obrana teme doktorskog rada Ane Petak 19. travnja 2021.

Temu doktorskog rada pod naslovom "Uloga ruminiranja, brige i emocionalne disregulacije u odnosu kvalitete spavanja i anksioznosti studenata preddiplomskog studija" pristupnica Ana Petak, mag. psych. branit će online u ponedjeljak, 19. travnja 2021. s početkom u 14,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 6. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 22. ožujka 2021. godine u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Ajana Löw,
    docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić,
    izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić,
    redovita profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, vanjska članica