Javna obrana doktorskog rada Mirte Vranko 30. ožujka 2021.

Doktorski rad pod naslovom "Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije" pristupnica Mirta Vranko branit će u utorak, 30. ožujka 2021. godine s početkom u 14,00 sati.

Obrana će se održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P10) pred Povjerenstvom izabranim na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 22. ožujka 2021. godine u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Miranda Novak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva;
  2. doc. dr. sc. Tihana Jendričko, Klinički bolnički centar Vrapče, vanjska članica;
  3. prof. dr. sc. Neven Henigsberg, Klinički bolnički centar Vrapče, vanjski član.