Javna obrana nacrta doktorskog rada Patricije Karaman 8. siječnja 2021.

Na prijedlog vijeća doktorskoga studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta, te sukladno članku 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 3. redovitoj sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine, donijelo je odluku da Patricija Karaman, mag. rehab. educ. brani nacrt doktorskog rada (sinopsis, temu) pod naslovom "Povezanost motoričkih sposobnosti i kvalitete života kod djece s intelektualnim i motoričkim teškoćama" na daljinu u petak, 8. siječnja 2021. godine s početkom u 14,00 sati.

Obrana nacrta doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na na 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u ak. god. 2020./2021. održanoj 21. prosinca 2020. godine u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Daniela Bratković, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva,
  2. izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  4. izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica i
  5. izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica.