Javna obrana nacrta doktorskog rada Antonije Blaži Ostojić 8. siječnja 2021.

Na prijedlog vijeća doktorskoga studija Poremećaji jezika, govora i slušanja, te sukladno članku 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 3. redovitoj sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine, donijelo je odluku da Antonija Blaži Ostojić, mag. logoped. brani nacrt doktorskog rada (sinopsis, temu) pod naslovom "Razumijevanje diskursa: utjecaj (psiho)lingvističkih obilježja riječi na obradu anaforičkih odnosa u djece s jezičnim poremećajem" na daljinu u petak, 8. siječnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati.

Obrana nacrta doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na na 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u ak. god. 2020./2021. održanoj 21. prosinca 2020. godine u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Mirjana Lenček, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva,
  2. izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica i
  3. prof. dr. sc. Anita Peti Stantić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica.