Početak nastave za studente preddiplomskih i diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.

Nastava na redovitim preddiplomskim i diplomskim studijima u zimskom semestru ak. god. 2020./21.

Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine, nastava će se na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. izvoditi kumulativno, na „klasični“ način. Izborni predmeti izvodit će se u zadnjih pet tjedana zimskog semestra ak. god. 2020./2021.

Nastava će za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine.

Nastava na izvanrednim preddiplomskim studijima u zimskom semestru ak. god. 2020./21.

Nastava će se na izvanrednim preddiplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. izvoditi na daljinu.

Nastava će za studente izvanrednih preddiplomskih studija Rehabilitacija i Socijalna pedagogija početi u petak, 16. listopada 2020. godine.

Termini održavanja nastave za redovite i izvanredne preddiplomske i diplomske studije za zimski semestar ak. god. 2020./2021. bit će dostupni na mrežnoj stranici ERF-a naknadno tj. do početka nastave.