Završne rang-liste za upis u I. godinu diplomskih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Temeljem Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2020./2021. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 16. srpnja 2020. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi završne rang-liste pristupnika za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.:

Završna rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija

Završna rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Logopedija

Završna rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija

Pristupnici koji su temeljem završnih rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2020./2021. ostvarili pravo upisa na diplomski studij ERF-a u ak. god. 2020./2021., trebaju u razdoblju od 23. do 25. rujna 2020. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb).

Informacije o postupku upisa bit će dostupne u utorak, 22. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici ERF-a.