Nastava na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima u ak. god. 2020./2021.

Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine, nastava će se na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. izvoditi na „klasični“ način.

Raspored predavanja i termini održavanja nastave za zimski semestar ak. god. 2020./2021. bit će dostupni na mrežnoj stranici ERF-a do početka ak. god. 2020./2021.