Javna obrana teme doktorskog rada Dinke Caha 8. lipnja 2017.

Temu doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj društveno korisnog rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći“ pristupnica Dinka Caha branit će u četvrtak 8. lipnja 2017. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f u predavaonici P10 s početkom u 14,30 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 29. svibnja 2017. godine u sastavu:

 1. Izv.pof.dr.sc. Martina Ferić,
  izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
 2. Doc.dr.sc. Miranda Novak,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. Prof.dr.sc. Darja Maslić Seršić,
  redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica
 4. Prof.dr.sc. Zoran Šućur,
  redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član
 5. Prof.dr.sc. Zdravko Petak,
  redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član.