Sabina Mandić, mag. paed. soc.

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7517
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7517
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7

Nastava

 • Osnove socijalne pedagogije
 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju
 • Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija
 • Kriminologija delinkvencije mladih
 • Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama
 • Teorija i metodika probacije

Znanstveni interesi

 • problemi u ponašanju djece i mladih
 • maloljetnička delinkvencija
 • sankcije u zajednici / alternativne / probacijske sankcije
 • individualni socijalnopedagoški rad s mladim počiniteljima kaznenih djela
 • pravni položaj djece i mladih, te pravni temelji intervencija usmjerenih prema djeci, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima
 • kockanje mladih

Projekti

2015 – 2016
suradnica na istraživanju „Procjena kvalitete međuresorne suradnje u okviru maloljetničkog pravosuđa“ provedenog od strane Povjerenstva za praćenje i unapređivanje tijela kaznenog postupka i izvršavanje maloljetničkih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

2016 – danas
„Kockanje mladih u Hrvatskoj“, ERF, Sveučilište u Zagrebu, voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš

Stručne aktivnosti

Obrazovanje

Veljača, 2017.
Stekla zvanje magistre socijalne pedagogije obranom diplomskog rada pod naslovom „Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš; komentorica: doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić)

2011. – 2017.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – diplomski studij

Rujan, 2014.
Stekla zvanje prvostupnice socijalne pedagogije 

2011. – 2014.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – preddiplomski studij 

2007. – 2011.
Opća Gimnazija Pula, Pula