Katedra za rehabilitacijsku informatiku, statistiku i tehnologiju

Voditelj Katedre:

Rad je Katedre usmjeren na izradu i implementaciju različitih programa za statističku analizu podataka kao i obradu rezultata istraživanja za potrebe znanstvenih radova, diplomskih radnji, magistarskih i doktorskih radova, izračun normi za mjerne instrumente u sklopu znanstvenih projekata i slično.

Uz voditelja, na Katedri je angažirano više vanjskih suradnika, koji sudjeluju u izvođenju nastave na prediplomskim i diplomskim studijskim programima Fakulteta.