Katedre

Na Fakultetu postoje sljedeće katedre:
1. Katedra za statistiku i znanstvenu metodologiju,
2. Katedra za tjelesni odgoj i rekreaciju.

Katedra za statistiku i znanstvenu metodologiju

Katedra za statistiku i znanstvenu metodologiju je ustrojbena jedinica Fakulteta koja razvija i izvodi znanstveno-nastavnu djelatnost u području statistike te kvantitativnih i kvalitativnih metoda na preddiplomskim, diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim te poslijediplomskim studijima.

Katedra za tjelesni odgoj i rekreaciju

Katedra za tjelesni odgoj i rekreaciju je ustrojbena jedinica Fakulteta koja realizira nastavni plan i program predmeta tjelesna i zdravstvena kultura, organizira sudjelovanje studenata na sportskim natjecanjima Sveučilišta te odlazak na sportska natjecanja i tribine o zdravlju, surađuje s nadležnim liječnikom za studente te ugovara sistematske preglede studenata te organizira i provodi program sportsko-rekreativnih aktivnosti djelatnika Fakulteta.