Savjetovanja s javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) propisano je da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti čime se Republika Hrvatska pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Nacrt Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu