Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Misija i vizija

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj koja ustrojava i izvodi sveučilišne studijske programe logopedije, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije te razvija znanstveno-istraživački i visokostručni rad u tim područjima.

Misija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je obrazovanje temeljeno na znanstvenim spoznajama edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije s ciljem uključivanja ranjivih / rizičnih skupina u zajednicu, djelujući prema pojedincu i socijalnoj okolini te utjecanje na javne politike i društvenu dobrobit, uz poštivanje načela profesionalne etičnosti i odgovornosti.

Vizija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je postati međunarodno prepoznata visokoškolska institucija po izvrsnosti u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu te profesionalnom utjecaju na okruženje u kojem djeluje.

Fakultet jučer i danas

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet djeluje 52 godine kao visokoškolska institucija, a kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, 49 godina. U tom razdoblju mijenjani su status i ime Fakulteta temeljem sljedećih odluka:

  • Odluku o osnivanju Visoke defektološke škole donio je Sabor Narodne Republike Hrvatske 10. srpnja 1962. godine.
  • Odluku o primanju Visoke defektološke škole u sustav sveučilišnog visokoškolskog obrazovanja donijelo je Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta u Zagrebu u svibnju 1965. godine.
  • Odluku o prerastanju Visoke defektološke škole u Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu donijelo je Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta u Zagrebu 1973. godine. Ovu Odluku potvrdio je Sabor Republike Hrvatske na sjednicama Prosvjetno-kulturnog vijeća od 13. lipnja 1973. i Republičkog vijeća od 20.lipnja 1973. godine.
  • Odluka o novom nazivu Fakulteta - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet donesena je na sjednici Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 14. travnja 1998. godine.

Danas na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu studira oko 900 studenta na jednom od tri preddiplomska ili tri diplomska studijska programa, jednom specijalističkom i jednom doktorskom poslijediplomskom studiju. Na Fakultetu je zaposleno 90 djelatnika, od kojih 69-ero u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima, 4-ero u stručnim zvanjima, a 17-ero djelatnika je u ne-nastavnim statusima. Aktivnosti se provode u dvije zgrade – glavnoj zgradi Fakulteta i zgradi Centra za rehabilitaciju, na istoj adresi u okviru Kampusa Borongaj.

Vodeći računa o potrebama društva, Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te slijedeći Standarde i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja, Fakultet stalno radi na podizanju kvalitete programa obrazovanja prvostupnika i magistara edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije, kao i doktoranata, specijalizanata i polaznika programa cjeloživotnog učenja. Jednako tako Fakultet promiče inkluziju i zaštitu ljudskih prava senzibilizirajući javnost za položaj, potrebe i prava sve većeg broja marginaliziranih skupina u društvu.

Studenti su najvažniji partner u svim djelatnostima Fakulteta te sudjeluju u svim događajima vezanim za Fakultet. Značajno pridonose u okviru nastave, te kroz volonterske aktivnosti i projekte u zajednici. Aktivni su u organizaciji sportskih, glazbenih i drugih događanja te osobito u planiranju i provedbi međunarodnih studentskih kongresa, intenzivnoj studentskoj razmjeni s drugim sveučilištima u Europi pa i na drugim kontinentima. Bivši studenti i prijatelji Fakulteta odnedavno su udruženi u AMAC i njihova veća aktivnost i suradnja tek se očekuje.

Uvažavajući istraživačku orijentaciju Sveučilišta u Zagrebu, te nacionalne i europske istraživačke prioritete, Fakultet nastoji povećavati kako znanstvenu produktivnost tako i znanstvenu izvrsnost. Zamjetan je zaokret prema prijavljivanju i partnerskom sudjelovanju u projektima financiranim od strane fondova Europske zajednice te prema primjeni rezultata istraživanja u nastavnom gradivu na svim razinama studiranja te boljoj pripremi studenta za budući znanstveno istraživački rad. Kroz Tempus projekt Sveučilišta u Zagrebu djelatnici Fakulteta dali su osobit doprinos razvoju sustava potpore studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Suradnja sa zajednicom i utjecaj na promjene u njoj dio su tradicije. Više od 50% znanstveno-nastavnih djelatnika Fakulteta kontinuirano su uključeni u različite razine i vrste aktivnosti kojima se ostvaruje stručni i društveni utjecaj na zajednicu i javne, stručne politike. Centar za rehabilitaciju, kao zasebna ustrojbena jedinica Fakulteta, pruža zajednici raznovrsne, nove stručne usluge iz djelokruga prevencije, rane intervencije, habilitacije i rehabilitacije, čime se istovremeno podiže kvaliteta nastavnog i znanstvenog rada u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa. Aktivnosti u Centru značajno pridonose i većoj prepoznatljivosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

50 godina ERF-a

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kroz povijest (1962. - 2012.)