Jednostavna nabava – Radovi popravka krova zgrade ERF-a u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"

Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan Edukacijsko-rehabilitcijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 9. rujna 2022. godine  donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave.

Predmet nabave: Radovi popravka krova zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" (CPV: 45261910-6)
Evidencijski broj nabave: JN 27/22
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 250.000,00 kuna (33.180,70 eura) bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda i prilozima (Prilog 1: Glavni projekt; Prilog 2: Troškovnik) te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i potrebnu dokumentaciju dostave do utorka, 27. rujna 2022. godine do 14:00 sati.

Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj".

Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.