Jednostavna nabava - Računalna oprema (CPV oznaka: 30230000-0)

Sukladno članku 4. stavku 3. Odluke Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa: 602-04/17-13/1, Urbroj: 251-74/17-04-2/1) 5. srpnja 2019. godine dekanica Fakulteta donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave.

Predmet nabave: Računalna oprema (CPV oznaka: 30230000-0)
Evidencijski broj nabave: JN 24/19
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 100.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 19. srpnja 2019. godine do 12:00 sati."

KONTAKT: