Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom ERF-a

Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 10. srpnja 2023. godine usvojilo je Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Klasa: 036-03/23-01/1, Urbroj: 251-74/23-05/1).

Dana 25. srpnja 2023. godine HDA je izdao rješenje (Klasa: UP/I-611-03/23-06/25, Urbroj: 565-09/5-23-2) kojim je dano odobrenje na Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Popis dokumentarnog gradiva Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Ova Pravila stupaju na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave na mrežnoj stranici Fakulteta, odnosno 7. rujna 2023. godine.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta, KLASA: 612-06/08-03/20, URBROJ: 565-19-08-2., i Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta, KLASA: 612-06/08-03/06, URBROJ: 565-19-08-2., od 28. svibnja 2008.