Upis pristupnika u prvu godinu prijediplomskog studija ERF-a u ak. god. 2023./2024. 20. i 21. srpnja 2023.

Pristupnici, koji kroz sustav NISpVU (www.postani-student.hr) temeljem konačne rang-liste za upis na studijske programe koja će biti objavljena u srijedu, 19. srpnja 2023. godine iza 15:00 sati na poveznici www.postani-student.hr ostvare pravo upisa na ERF u ak. god. 2023./2024., trebaju 20. i 21. srpnja 2023. godine osobno dovršiti upis na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu:

Upis u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Rehabilitacija

Datum                       Vrijeme (sati)          Mjesto na upisnoj rang listi

20.7.2023.                  08:30                        1 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Logopedija

Datum                       Vrijeme (sati)         Mjesto na upisnoj rang listi

20.7.2023.                  14:00                        1-25

21.7.2023.                  08:30                        26 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Socijalna pedagogija

Datum                       Vrijeme (sati)         Mjesto na upisnoj rang listi

21.7.2023.                  12:30                        1 do posljednjeg mjesta na listi

!! VAŽNO!! Molimo pristupnike da se pridržavaju navedenih termina upisa i da na Fakultet dođu najkasnije 10 minuta prije predviđenog termina upisa.

Pristupnik je za upis dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik koji je ostvario pravo upisa u određeno vrijeme ne pristupi upisu ili ako nema osobnu iskaznicu/putovnicu, smatrat će se da je odustao od upisa i gubi pravo na upis.

Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, i sl.) ne mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će izvršiti upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje. Zamjena opunomoćene osobe nije moguća.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu prijediplomskog studija ERF-a u ak. god. 2023./24. prilikom upisa potpisuju Ugovor o studiranju, Matični list i Upisni list koje službena osoba popunjava podacima iz NISpVU / ISVU sustava, a pristupnik za potrebe upisa vlastoručnim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka.

!! VAŽNO !! Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene studentske iskaznice do početka nastave u ak. god. 2023./2024., stoga, iste neće moći preuzeti na uvodnom predavanju koje će se održati u ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine. Studentska iskaznica koristi se za ostvarivanje prava na subvencioniranu prehranu zbog čega preporučamo da pristupnici osobno pristupe upisu.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti.

Dokumentacija potrebna za upis

U svrhu dovršenja upisa u Referadu za preddiplomske i diplomske studije potrebno je na dan upisa predati sljedeće:

 1. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Domovnicu iz sustava e-Građani – svi pristupnici 
 2. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Rodni list iz sustava e-Građani – svi pristupnici 
 3. Potvrdu o prebivalištu ili e-Potvrdu o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice – svi pristupnici
 4. Jednu fotografiju u boji dimenzija 4 cm x 6 cm – svi pristupnici
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). 
 5. Upisni paket – svi pristupnici
  Upisni paket svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 46,45 eura (350,00 kuna).
  Pristupnici uplatu troškova upisa mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2023./2024.
  Mole se pristupnici da uplate TOČAN iznos troškova upisa.
 6. Potvrdu o državljanstvu (izvornik ili ovjerena preslika) ili presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice – državljani zemalja članica Europske unije koji nisu državljani RH i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije;
 7. Rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - pristupnici koji nisu državljani RH 
  Rješenje je potrebno pribaviti prije dolaska na upis u Poreznoj upravi pri Ministarstvu Financija RH (detaljne upute dostupne su na mrežnim stranicama Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr)
 8. Ispisnicu s drugog visokog učilišta – pristupnici koji su već studirali na redovitom prijediplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij
  Potvrda izdana od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali mora sadržavati naznaku razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij, datum ispisa sa studija te datum prestanka studentskih prava na studiju.
 9. Potvrdu o uplati troškova participacije u troškovima studija
  Pristupnici državljani RH koji su stekli kvalifikaciju na prijediplomskom ili integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju, i pristupnici državljani zemalja koje nisu članice Europske unije (upisna kvota Strani državljani) te pristupnici koju su dva ili više puta mijenjali prijediplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij jednokratno uplaćuju iznos od 955,60 eura (7.200,00 kuna).

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilikom upisa trebaju priložiti rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi Agencije za odgoj i obrazovanje. Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije.

Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen.

Pristupnici koji su već studirali na istoj razini studija ili su dva i više puta mijenjali prijediplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij

Pristupnici koji su već stekli kvalifikaciju na prijediplomskom ili integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu te pristupnici koju su dva ili više puta mijenjali prijediplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij, a koji su studirali uz punu subvenciju participacije u troškovima studija MZO-a, jednokratno plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 955,60 EUR (7.200,00 kuna) za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati potvrdu o položenoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu/uvjerenje/diplomu izdanu od strane visokog učilišta na kojem stekli kvalifikaciju.

Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu u iznosu od 955,60 EUR (7.200,00 kuna) mogu izvršiti na: 
IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 
Poziv na broj: OIB pristupnika 
Opis plaćanja: Školarina redoviti 2023./24.

Pristupnici koji ostvaruju pravo upisa izvan upisne kvote

Pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja kao i pristupnici s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta trebaju prilikom upisa priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj tjelesnog oštećenja izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na prijediplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju obavezno prilikom upisa predati i potvrdu o državnoj maturi i potvrdu (ispisnicu) o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija

Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. istog Zakona te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istoga Zakona prilikom upisa trebaju priložiti potvrdu izdanu od strane nadležne institucije kojom potvrđuju navedeni status. 

Nakon obavljenog upisa studenti će moći u Studentskoj referadi dobiti potvrde potrebne za ostvarivanje studentskih prava.