Usvojen novi Statut ERF-a

Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 24. travnja 2023. godine usvojilo je Statut Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Klasa: 011-04/23-01/3, Urbroj: 251-74/23-05/3).

Dana 20. lipnja 2023. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku (Klasa: 011-02/23-02/20, Urbroj: 251-25-03-04/1-23-3) kojom je dana suglasnost na Statut Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta, odnosno 11. srpnja 2023. godine.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/20-26/5, Urbroj: 251-74/20-05-01/1) od 30. rujna 2020. godine.