COVID-19: Odluka ERF-a o načinu održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

ERF nastava covid-19 ljetni 2020-21

Na temelju članka 26. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u utorak, 26. siječnja 2021. godine donijela Odluku o načinu održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. za vrijeme pandemije COVID-19.

Zbog epidemioloških okolnosti i mjera, sukladno studijskom programu i Izvedbenom planu nastave, povećat će se razina primjene e-učenja na 20% izvođenja nastave.

Za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija zbog epidemioloških okolnosti i mjera, sukladno studijskom programu, odnosno silabusu pojedinog predmeta i Izvedbenom planu nastave, prilikom izvođenja nastave na klasični, kontaktni način, skraćuje se trajanje nastavnog sata na način da se sve skupine dijele na dvije grupe (predavanja, seminari i vježbe) te se dva sata predavanja, seminara i vježbi skraćuju na 1.5 sat i mogu se održati u blok-satu s jednom grupom studenata u jednom tjednu, a s drugom grupom studenata u drugom tjednu.

Nastava će se održavati kumulativno i to na način da će se nastava iz obveznih predmeta održati prvih 10 tjedana, a nastava iz izbornih predmeta zadnjih 5 tjedana nastave.

Za studente izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija nastava će se održavati na daljinu putem sustava za e-učenje Merlin.