ERF produljuje rok za prijavu za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2020./2021.

Sukladno dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a vezanom uz naknadnu prijavu za dodatnu provjeru znanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) od 3. lipnja 2020. godine (Klasa: 602-01/20-11/00024, Urbroj: 533-04-20-0002), Fakultet produžuje rok prijave na dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija (Logopedija, Rehabilitacija i Socijalna pedagogija) Fakulteta u ak. god. 2020./2021.

U ljetnom upisnom roku 2020. godine pristupnici mogu prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Fakulteta  u ak. god. 2020./2021. poslati preporučenom poštom na adresu Fakulteta do 12. lipnja 2020. godine

Postupak prijave za upis na preddiplomske studije ERF-a u ljetnom upisnom roku 2020. godine detaljno je opisan na poveznici Ljetni upisni rok 2020 i Vodiču za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a u ak. god. 2020./2021.