COVID-19: Odluka Stožera civilne zaštite RH o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09 130/17 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine” broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 1 18/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 09. svibnja 2020. godine, donosi

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

I.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 32120 i 48/20) u točki l. stavak 2. mijenja se i glasi:

Hrvatskim državljanima omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u inozemstvo uz pridržavanje općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.”

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Kada postoje poslovni razlozi ili drugi gospodarski interes, osobe iz stavka 3. ove točke mogu ući u Republiku Hrvatsku uz pridržavanje općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

II.

U točki II. stavku 2. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

„- osobe koji putuju zbog neodgodivih osobnih razloga

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Osobe iz stavka 1. ove točke granicu Republike Hrvatske mogu prelaziti uz pridržavanje općih i posebnih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnim novinama“.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-74
Zagreb, 9. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.