Javna obrana teme doktorskog rada Aleksandre Gvozdanović Debeljak 27. studenoga 2019.

Temu doktorskog rada pod naslovom „Motivacija, empatija i stavovi pomoćnika u nastavi kao prediktori kvalitete rada pomoćnika u nastavi" pristupnica Aleksandra Gvozdanović Debeljak branit će u srijedu, 27. studenoga 2019. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P5 s početkom u 14,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 1. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 28. listopada 2019. godine u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Anamarija Žic-Ralić,
    redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. Doc. dr. sc. Daniela Cvitković,
    docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević,
    izvanredna profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica