5. hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu od 4. do 6. travnja 2019.

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji: Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma održat će se u Splitu od 4. do 6. travnja 2019. godine.

Organizator simpozija je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj, a suorganizatori su:

  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu,
  • Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Hrvatskog liječničkog zbora,
  • Hrvatsko psihološko društvo,
  • Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora te
  • Savez udruga za autizam Hrvatske.

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu poziva na razmjenu znanstvenih informacija i kritičko promišljanje ranog otkrivanja i djelovanja kod djece s poremećajem iz spektra autizma, ali i na prikaze dobre prakse i politika koje omogućuju oživotvorenje rane intervencije u djetinjstvu za ovu skupinu djece i njihovih obitelji.

Posljednjih godina poremećaj iz spektra autizma (PSA) izaziva vrlo veliko zanimanje, kako znanstvene i stručne, tako i šire javnosti. Premda su se ranije smatrali rijetkim poremećajima, novije procjene govore o prevalenciji poremećaja iz spektra autizma od otprilike 1% u općoj populaciji. Razlozi takvog porasta djece s PSA-om nisu jasno utvrđeni, no mogu se djelomično objasniti i velikim promjenama u dijagnostičkim kriterijima, kako na razini promjena u broju dijagnostičkih kategorija, tako i samih kvalitativnih kriterija, ali i uočenim dijagnostičkim zamjenama, činjenicom da se dijagnoza daje u sve ranijoj dobi te da su stručnjaci i šira javnost sve više osviješteni o postojanju tog poremećaja i upoznati s njegovim obilježjima.

Organizatori simpozija pozivaju istraživače i praktičare iz biomedicinskih i bihevioralnih disciplina da kroz izlaganja i rasprave, radionice i poster-prikaze pridonesu potrazi za znanstveno utemeljenim i etički promišljenim odgovorima na izazove rane intervencije za djecu s rizikom ili poremećajem iz spektra autizma. Na simpoziju očekujemo i kreatore javnih politika i predstavnike državne uprave i lokalne samouprave jer samo zajedno možemo stvoriti učinkovit sustav rane podrške u našoj zemlji.

Simpozij će se, simbolično, odvijati u tjednu u kojem se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu te će se na taj način pokušati pridonijeti osvještavanju važnosti pravovremene procjene i intervencije za djecu s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji.

Produženi rok za prijavu sažetaka je 29. siječnja 2019.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici tehničkog organizatora simpozija: www.otours.hr/hrvatski-simpozij-o-ranoj-intervenciji-u-djetinjstvu

5 simpozij rana intervencija 2019