Javna obrana doktorskog rada Vesne Mihanović 23. siječnja 2019.

Doktorski rad pod naslovom „Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama" pristupnica Vesna Mihanović branit će u srijedu, 23. siječnja 2019. u predavaonici P6 (prizemlje) s početkom u 10,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na 3. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. prosinca 2018. godine u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak,
    redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. Doc.dr.sc. Natalija Lisak,
    docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Prof.dr.sc. Nino Žganec,
    redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član