Usvojen Pravilnik o radu Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 13. stavkom 9. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće je, na 5. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022., održanoj 21. veljače 2022. godine, donijelo Pravilnik o radu Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o radu Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave na mrežnoj stranici Fakulteta.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/07-40 /12 , Urbroj: 251-74/07-01/01) od 19. ožujka 2007. godine.