Usvojen Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426 (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj dana 01. lipnja 2020.g., donijelo je Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave.